II Forum Subregionu Podhalańskiego

Kategoria: Subregionalny Program Rozwoju
19.05.2014
Zakres wsparcia dla Subregionu Podhalańskiego w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, propozycję podziału środków finansowych oraz harmonogram prac nad przedsięwzięciami subregionalnymi – przedstawili marszałek Marek Sowa i wicemarszałek Wojciech Kozak podczas II posiedzenia Forum Subregionu Podhalańskiego w Suchej Beskidzkiej 19 maja 2014 r.
II Forum Subregionu Podhalańskiego

II Forum Subregionu Podhalańskiego


Marszałek podkreślił, że najbliższe miesiące będą poświęcone na negocjacje z Komisją Europejską w sprawie ostatecznego kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020 oraz na prace nad pakietem dokumentów koniecznych do rozpoczęcia wdrażania programu. Zaznaczył, że w ubiegłym tygodniu został przyjęty przez Zarząd Województwa tzw. system instytucjonalny. Głównymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie regionalnego programu operacyjnego będą Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy przewiduje się powierzenie jedynie wdrażania środków pochodzących z Funduszu Pracy. Równolegle z negocjacjami i pracami nad rozpoczęciem wdrażania RPO będę trwały prace nad wyborem projektów przewidzianych do realizacji w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju (SPR).

Wicemarszałek Wojciech Kozak przedstawił członkom forum subregionalnego zakres wsparcia dla subregionów w projekcie RPO. Zwrócił uwagę na to, że fundusze unijne dają szansę na znaczącą poprawę środowiska naturalnego m.in. dzięki wsparciu: wymiany kotłów i pieców, transportu ekologicznego w miastach, budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów i instalacji do recyklingu surowców wtórnych, budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, usuwania azbestu.

Do Subregionu Podhalańskiego ma trafić ponad 70,5 mln euro, czyli 207 euro w przeliczeniu na mieszkańca. Wszystkie subregiony będą miały do podziału ponadto 50 mln euro na modernizację dróg (o podziale tych środków zadecydowali – w drodze konsensusu – starostowie) oraz 30 mln euro na infrastrukturę ochrony zdrowia (w tej kwestii porozumieli się starostowie i dyrektorzy szpitali powiatowych). Samorząd województwa dopuszcza ponadto możliwość stworzenie swoistej „giełdy” alokacjami subregionalnymi, pozwalającej na wymianę przyznanych środków finansowych w poszczególnych obszarach tematycznych. O podziale alokacji dla subregionów decydowała w 90 procentach liczba ludności, w 5 proc. poziom bezrobocia i w 5 proc. zamożność mieszkańców. Łącznie na realizację SPR adresowanego do pięciu subregionów przeznaczono 526 mln euro.

Jacek Woźniak, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawił uwarunkowania i harmonogram prac nad przedsięwzięciami subregionalnymi. Jednym z elementów prac nad SPR będzie ponowny nabór projektów do Banku Projektów Regionalnych, co pozwoli na aktualizację zamierzeń inwestycyjnych projektodawców.

Podczas dyskusji członkowie forum pytali m.in. o schemat podziału alokacji subregionalnej oraz kryteria brane pod uwagę przy wyborze projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach SPR.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM