II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kategoria: Komitet Monitorujący
29.06.2015

KM1_25-26.06.2015.jpg

W dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Wieliczce odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, które otworzył marszałek Marek Sowa, Przewodniczący Komitetu Monitorującego.

W pierwszym dniu posiedzenia zapoznano zgromadzonych uczestników z kryteriami wyboru projektów dla:

 • Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, w ramach Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian
 • Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja
 • Typu projektu B. Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym, w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej
 • Typu projektu A. Koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy, w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
 • Poddziałania 2.1.3 E-usługi w edukacji, w ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby

KM2_25-26.06.jpg

Przedstawiono  także informację na temat realizacji działań na rzecz wypełniania warunków ex ante w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Drugi dzień obrad był kontynuacją prezentacji i dyskusji dotyczących kryteriów wyboru projektów dla:

 • Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, w ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
 • Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki
 • Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w ramach Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu
 • Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami, w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 • Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych, w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 • Poddziałania 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT, w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa

Powyższe kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownych uchwał.

KM3_25-26.06.jpg