III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kategoria: Komitet Monitorujący
03.08.2015

KM1_30-31.07.2015.jpg

W Muszynie (30-31 lipca 2015 r.) odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Otworzył je wicemarszałek Stanisław Sorys, Wiceprzewodniczący Komitetu Monitorującego.

W pierwszym dniu posiedzenia  zapoznano zgromadzonych uczestników z kryteriami wyboru projektów dla:

 • Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja, w ramach Działania 2.1 E – administracja i otwarte zasoby
 • Poddziałania 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, w ramach Działania 2.1 E – administracja i otwarte zasoby
 • Poddziałania 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – ZIT dla Typu projektu  A. tworzenie  nowych lub rozbudowa istniejących SAG, w ramach Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej
 • Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski
 • Poddziałania 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT, w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych

prezentacja projektu pozakonkursowego: Utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji

 • Działania 12.2 Infrastruktura edukacyjna dla Typu projektu A. utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji

Na trzecim posiedzeniu przedstawiano projekty pozakonkursowe – dla których kryteria zostały zatwierdzone na drugim Komitecie Monitorującym RPO WM w Wieliczce:

 1. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym
 2. małopolska chmura edukacyjna: rozwój systemów teleinformatycznych wraz z doposażeniem w sprzęt informatyczny (komponent EFRR)
 3. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej (komponent EFS)
 4. rozwój zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych w regionie

oraz Zaprezentowano Strategię ZIT.

Drugi dzień obrad był kontynuacją prezentacji i dyskusji dotyczących kryteriów wyboru projektów dla:

prezentacja projektu pozakonkursowego: Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy

 • Działania 1.3 Małopolskie centra innowacji dla Typu projektu B. regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy
 • Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa dla Typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających  bez pracy
 • Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla Typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia
 • Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
 • Podziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla Typu projektu B. małopolska chmura  edukacyjna – cześć konkursowa, w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Powyższe kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Przedmiotem obrad było także zatwierdzenie Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i wyrażenie zgody na realizację projektów poza obszarem objętym programem na terytorium UE w ramach Poddziałania 3.1.1 Promocja gospodarcza Małopolski oraz w sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy pn. Zintegrowany model operacyjny inteligentne miasta – rekomendacje dla implementacji małopolskich miastach średniej wielkości.