IX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020

Kategoria: Komitet Monitorujący
24.05.2016
W dniach 19-20 maja 2016 r. w Szczawnicy odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Otworzył je wicemarszałek Stanisław Sorys, który pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Monitorującego.

KM3_640_19052016.jpg

W pierwszym dniu zapoznano zgromadzonych członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego z kryteriami wyboru projektów dla:

 1. Podziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie (zmiana kryteriów)
 2. Podziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych (zmiana kryteriów)
 3. Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich (zmiana kryteriów)
 4. Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (zmiana kryteriów)
 5. Poddziałania 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT (zmiana kryteriów)
 6. Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR (zmiana kryteriów)
 7. Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR
 8. Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej dla Typu projektów A. ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz Typu projektów B. rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej  (zmiana kryteriów)
 9. Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (zmiana kryteriów)
 10. Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT  (zmiana kryteriów)
 11. Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR (zmiana kryteriów)
 12. Poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT (zmiana kryteriów)
 13. Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR dla Typu projektów A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)
 14. Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

KM2_640_19052016.jpg

Drugi dzień obrad był kontynuacją prezentacji i dyskusji dotyczących kryteriów wyboru projektów dla:

 1. Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT (zmiana kryteriów)
 2. Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR
 3. Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki (zmiana kryteriów)

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych uchwał.

KM1_640_19052016.jpg

Przedmiotem obrad było także podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Sprawozdanie roczne za 2015 rok”.