Komunikat w/s zmiany kryteriów dla działania 1.1 RPO WM

Kategoria: Nabory wniosków
21.12.2017

Informujemy, że Komitet Monitorujący RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, uchwałą nr 56/17 z dn. 18 grudnia br. zatwierdził zmianę kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki. Zakres wprowadzonych zmian obejmuje w szczególności:

 1. w kryterium pn. Plan wykorzystania infrastruktury badawczej – wprowadzenie modyfikacji w odniesieniu do definicji kryterium w zakresie:
  - pkt. 5 – poprzez powiązanie warunku dotyczącego określenia źródeł pokrycia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej w okresie realizacji i w okresie jej użyteczności ekonomicznej – z warunkiem określonym w art. 26 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, zgodnie z którym w przypadku, gdy infrastrukturę badawczą wykorzystuje się do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej: finansowanie, koszty i dochody z każdego rodzaju działalności rozlicza się osobno, a także poprzez ograniczenie stosowania wyłączenia z możliwości wykazywania środków budżetu państwa (jako źródła utrzymania i użytkowania infrastruktury badawczej) – jedynie do części gospodarczej infrastruktury, co wynika z faktu, że środki budżetu państwa mogą być potencjalnie wykazywane, jako jedno ze źródeł finansowania kosztów utrzymania infrastruktury w części niegospodarczej;
  - pkt. 6 – poprzez wskazanie, że stosowanie zmiany w podejściu do szacowania wartości wskaźnika przychodów z działalności na infrastrukturze badawczej objętej wsparciem w działaniu 1.1 będzie możliwe od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM, zawierającego zmianę w zakresie dotyczącym tego wskaźnika;
 2. dostosowanie kryteriów wyboru projektów do zapisów zmienionej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym:
  - w odniesieniu do kryteriów logicznych ocenianych tak/nie, w kolumnie ocena – zastąpienie zapisu w brzmieniu: dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia spełnienia kryterium – zapisem w brzmieniu: w celu potwierdzenia spełnienia kryterium dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień, jak również do uzupełnienia lub poprawy projektu 
  - w odniesieniu do kryteriów punktowych, w kolumnie ocena – dodanie zapisu w brzmieniu: w celu potwierdzenia adekwatnej liczby punktów dla danego projektu dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień, jak również do uzupełnienia lub poprawy projektu
  - dostosowanie definicji kryteriów, głównie w zakresie kryteriów: Kwalifikowalność Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy), Kwalifikowalność projektu, Specyficzne warunki wstępne, Kompletność oraz poprawność wypełnienia wniosku i załączników, Pomoc publiczna, Kwalifikowalność wydatków
 3. dodatkowe zmiany horyzontalne, w tym zmiany polegające na doprecyzowaniu dotychczasowych zapisów oraz zmiany o charakterze techniczno-redakcyjnym.

Powyższe zmiany kryteriów wyboru projektów zostaną uwzględnione w ramach planowanej zmiany regulaminu konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WM w odrębnym komunikacie przedstawi informację o terminie przekazania Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM, co także jest warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie stosowania we wnioskach o dofinansowanie zmienionego podejścia do szacowania wartości wskaźnika przychodów z działalności na infrastrukturze badawczej objętej wsparciem w Działaniu 1.1, tj. odniesienie tego wskaźnika do przychodów pochodzących z działalności komercyjnej, w zakresie określonym w SzOOP RPO WM.