Konsultacje społeczne projektu uszczegółowienia regionalnego programu operacyjnego

31.07.2014

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze wstępnym projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

Konsultacje społeczne wstępnego projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 trwają od 31 lipca do 31 sierpnia 2014 r.

Wstępny projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (do pobrania)

Formularz zgłaszania uwag (do pobrania)

Wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl w formacie możliwym od edycji (doc., docx., rtf.). W tytule maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Uszczegółowienia RPO”.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Projekt skierowany do konsultacji jest wstępną wersją dokumentu jeszcze przed otrzymaniem uwag Komisji Europejskiej do projektu programu, stąd zapisy programu i uszczegółowienia mogą ulec zmianie.

Departament Polityki Regionalnej UMWM