Koszty pośrednie w projektach objętych pomocą publiczną

21.09.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) informuje, że w przypadku projektów objętych pomocą publiczną ryczałtowe rozliczenie kosztów pośrednich możliwe jest wyłącznie w ramach pomocy de minimis

W takim przypadku koszty pośrednie kwalifikowane są:

  • w wysokości równej stawce zryczałtowanej określonej w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014 -2020,
  • lub w wysokości równej rzeczywistemu limitowi w zakresie pomocy de minimis, z którego może skorzystać dany wnioskodawca: jeżeli wartość wnioskowanych kosztów pośrednich jest równa stawce ryczałtowej, jednak przekracza dostępny dla wnioskodawcy limit – to wartość kosztów pośrednich należy skorygować w dół  (najpóźniej przed podpisaniem umowy) do wysokości limitu przysługującego wnioskodawcy, co należy uznać za podejście zgodne z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków, w szczególności ze względu na zapisy w rozdziale 4 pkt 8. 

Stanowisko takie wynika z:

  • pkt 8, rozdziału 4 Podręcznika zgodnie z którym w przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 93, art. 106 ust. 2, art. 107 ust. 2 i 3), za kwalifikowalne mogą być uznane tylko te wydatki, które spełniają łącznie warunki określone w Podręczniku i warunki wynikające z odpowiednich regulacji w zakresie pomocy publicznej; w związku z powyższym jeśli warunki określone w programie pomocy publicznej nie przewidują kwalifikowania kosztów pośrednich, mogą być one kwalifikowalne jedynie w ramach pomocy de minimis;
  • interpretacji Ministerstwa Rozwoju aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z którą koszty pośrednie w projektach objętych pomocą publiczną gdzie dopuszczono kwalifikowanie tego typu kosztów należy rozliczać na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, natomiast ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich jest dopuszczalne wyłącznie w ramach pomocy de minimis.