Małopolska „kulturalnie” dofinansowana

17.08.2016
​Małopolska kultura może już wkrótce liczyć na solidny zastrzyk unijnych pieniędzy. W ramach dwóch konkursów z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego do podziału wśród beneficjentów będzie aż 64,5 mln zł.

Odnów swoją siedzibę, pomyśl o nowych technologiach, zatroszcz się o dziedzictwo kulturalne

Małopolska to miejsce z bogatą ofertą kulturalną i sporym bagażem dziedzictwa niematerialnego. Ten szeroki wymiar życia, jakim bez wątpienia jest kultura, często boryka się z problemem braku środków na rozwój i utrzymanie wysokich standardów prezentacji posiadanej oferty. Fundusze Europejskie wychodzą temu naprzeciw. Modernizacja muzeów, teatrów, bibliotek, cyfryzacja kin, wyposażenie w nowoczesne technologie wzmacniające ofertę kulturalną, oraz projekty związane z dokumentowaniem, zachowaniem oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego  - to działania, na które wsparcie będzie można otrzymać w ramach konkursu 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

O prawie 47 mln zł z RPO WM beneficjenci będą mogli sięgać w dwóch typach projektów :

  • A (dofinansowanie w wysokości do 55% ) - rozwój infrastruktury instytucji kultury:
    – realizacja przedsięwzięć dotyczących modernizacji infrastruktury kultury (m.in. domów kultury, bibliotek, muzeów, teatrów), w tym wyposażenie w nowe technologie wzmacniające ofertę kulturalną, modernizacje i cyfryzacje kin działających przy lokalnych domach/ ośrodkach kultury,
    – wsparcie warunkowane będzie podjęciem działań, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych istniejącej infrastruktury oraz widoczna, realna zmiana w działalności instytucji (rozszerzenie, wzbogacenie dotychczasowych ofert/funkcji lub wprowadzenie nowych);
  • B (dofinansowanie nawet 75% wartości projektu) dokumentowania, zachowania i upowszechniania dziedzictwa niematerialnego m.in. poprzez badania terenowe, sporządzanie wywiadów i dokumentacji etnograficznej, upowszechnianie kultury ludowej oraz tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła artystycznego w formie warsztatów, wydawnictw itp.

Zarówno w projektach typu A, jak i B, wnioski o wsparcie mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego (ich związki i stowarzyszenia), jednostki organizacyjne JST (posiadające osobowość prawną), instytucje kultury, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), kościoły i związki wyznaniowe (oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych), osoby prawne i fizyczne (będące organami prowadzącymi szkoły i placówki), uczelnie, jednostki naukowe, administracja rządowa i parki narodowe.

Zainwestuj w wydarzenia kulturalne

Kultura to nie tylko zabytki oraz muzea. Na dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich liczyć mogą także wydarzenia kulturalne, artystyczne i interdyscyplinarne. Ważne, aby miały one znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i były realizowane z udziałem partnerów krajowych lub zagranicznych. O dotację na takie działania będzie można się starać w konkursie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych.

Do rozdysponowania na ww. projekty przeznaczone zostało 17,5 mln zł. O dofinansowanie na poziomie 50% wartości projektu starać się będą mogły:  jednostki samorządu terytorialnego (ich związki i stowarzyszenia), jednostki organizacyjne JST (posiadające osobowość prawną), instytucje kultury, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), kościoły i związki wyznaniowe (oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych), osoby prawne i fizyczne (będące organami prowadzącymi szkoły i placówki), uczelnie, jednostki naukowe, administracja rządowa i parki narodowe.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl:

Dla działania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w terminie od 29 sierpnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 września 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Dla działania 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych – w terminie od 19 września 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 19 października 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).