Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć

Kategoria: Baza ekspertów
11.04.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum
Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów
uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w dziedzinie:

1.       Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.

I.                    Warunki ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM

Zasady dotyczące procedury wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata

2014-2020 zostały określone w Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinasowanie projektu albo decyzji o dofinasowanie projektu współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w obszarze wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia (Uchwała Nr 1594/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 października 2017 r.)

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014-2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

1)      korzysta z pełni praw publicznych;

2)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3)      nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      ma wiedzę, umiejętności, doświadczenia lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej RPO WM na lata 2014-2020, stosownie do roli, o której mowa w § 3 ust.1 Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów;

5)      złożyła oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w pkt 1-4;

6)      posiada wykształcenie wyższe;

7)      nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów (formularz i/lub załączniki) ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 lub zatrudnioną w firmach/instytucjach świadczących takie usługi;

8)      wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów lub przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, zgodnie z treścią Załącznika nr 2b do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów.

II.                  Zasady weryfikacji wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM

Weryfikacja spełniania warunków określonych w pkt 4) i 6) nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Po pozytywnej weryfikacji złożonej aplikacji z wybranymi kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane indywidulanie na adresy mailowe podane w aplikacjach.

Kandydatura na eksperta zostanie pozytywnie oceniona przez Komisję Kwalifikacyjną w przypadku spełnienia kryterium merytorycznego – minimalnego oraz co najmniej 2 z 5 kryteriów merytorycznych – pożądanych:

Kryterium merytoryczne – minimalne

1.       Posiadanie:

·         tytułu inżyniera w dziedzinach regionalnych inteligentnych specjalizacji tzn. nauki o życiu, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyborów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego oraz ukończone studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania, finansów, ekonomii

lub

·         wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, finansów, zarządzania, prawa

lub

·         ukończone podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA)

Kryteria merytoryczne – pożądane

1.       Posiadanie minimum 5-cio letniego doświadczenia zawodowego w działalności gospodarczej w szczególności w branżach mieszczących się w obszarach specjalizacji regionalnych tj. nauki o życiu (life sciences), energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyborów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego;

2.       Posiadanie minimum 5-cio letniego doświadczenia na stanowisku analityka finansowego/doradcy inwestycyjnego w zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego lub w zakresie działalności funduszy podwyższonego ryzyka lub jako anioł biznesu;

3.       Posiadanie certyfikatów/dyplomów ukończenia profesjonalnych szkoleń/kursów (wydanych nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.) z zakresu: zarządzania inwestycjami i kapitałem, zarządzania finansami, rozwojem przedsiębiorstw na uczelni wyższej w kraju lub za granicą;

4.       Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w ocenie potencjału komercyjnego co najmniej 10 projektów innowacyjnych, w których wartość kosztów kwalifikowanych wynosiła min. 5 mln PLN (komercjalizacja praw własności przemysłowej lub inna forma wdrożenia wyników prac B+R do gospodarki);

5.       Udział w gremiach decyzyjnych/komitetach inwestycyjnych spółek/podejmowanie decyzji inwestycyjnych w spółkach/funduszach inwestycyjnych/kapitałowych inwestujących w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć, dysponujących budżetem na inwestycje 1 mln euro lub większym.

III.                Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zawierający:

a)       wypełniony formularz kwestionariusza osobowego,

b)      oświadczenie dotyczące spełniania przesłanek zawartych w art. 68a ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

c)       oświadczenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów i akceptacji jego zapisów,

d)      oświadczenie, iż nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłącznie kandydata na eksperta z możliwości realizacji czynności, o których mowa w art. 68a ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a ustalonych na podstawie ust. 7 i 8 wskazanej ustawy,

e)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów do dofinansowania lub wykonywaniu zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu,

2.       Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.

Potwierdzenia należy dokonać poprzez:

·         opatrzenie pierwszej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą: „za zgodność z oryginałem stron od … do …”, aktualną datą i własnoręcznym podpisem oraz ponumerowanie wszystkich stron

albo

·         opatrzenie każdej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą: „za zgodność z oryginałem”, aktualną datą i własnoręcznym podpisem.

3.       Własnoręcznie podpisane CV (życiorys) kandydata jako potwierdzenie posiadanego wykształcenia oraz przebiegu kariery zawodowej, aż do dnia złożenia wniosku.

Wzór wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów wraz z ww. oświadczeniami dostępny jest na stronach internetowych: www.mcp.malopolska.pl oraz www.rpo.malopolska.pl , a także możliwy do pobrania pod treścią ogłoszenia (załącznik nr 2).

IV.                Sposób składania dokumentów:

Zgłoszenia z dopiskiem: „KANDYDAT NA EKSPERTA w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć” należy przesłać na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

lub składać osobiście w sekretariacie MCP (II piętro), w godzinach pracy urzędu tj. od  8.00 do 16.00.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami upływa w dniu: 27 kwietnia 2018 r.  o godz. 16.00. Decyduje data wpływu wniosku do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Wnioski o wpis złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać  po nr tel. (12) 376 91-59 (p. Małgorzata Marchewa).

V.                  Wykaz dokumentów dotyczących RPO WM na lata 2014-2020 wraz z linkami interaktywnymi:

·         Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/43637...

·         Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regi...

·         Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/53761...

·         Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego – Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regi...

·         Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/51381...

·         Wytyczne  w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/...

·         Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886...

·         Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata2014-2020

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regi...


Pliki do pobrania

Załącznik nr 1Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w obszarze wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP
(.pdf, 357,54 KB)

Załącznik nr 2 Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów u uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć
(.docx, 25,17 KB)