Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach: badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiębiorstwach, wdrażanie wyników

Kategoria: Baza ekspertów
11.04.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum
Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów
uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w następujących dziedzinach:

1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiębiorstwach.

2.  Wdrażanie wyników prac B+R oraz inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

W odniesieniu do ww. dziedzin w podziale na obszary specjalizacji regionalnej:

a)       nauki o życiu (life sciences);

b)      technologie informacyjne i komunikacyjne;

c)       przemysły kreatywne i czasu wolnego.

I.             Warunki ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM

Zasady dotyczące procedury wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014-2020 zostały określone w Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinasowanie projektu albo decyzji o dofinasowanie projektu współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w obszarze wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (Uchwała Nr 1594/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 października 2017 r.)

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014-2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

1)      korzysta z pełni praw publicznych;

2)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3)      nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej RPO WM na lata 2014-2020, której dotyczy ogłoszony nabór;

5)      złożyła oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w pkt 1-4;

6)      posiada wykształcenie wyższe;

7)      nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów (formularz i/lub załączniki) ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 lub zatrudnioną w firmach/instytucjach świadczących takie usługi;

8)      wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów lub przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, zgodnie z treścią Załącznika nr 2a do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów.

II.            Zasady weryfikacji wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM

Weryfikacja spełniania warunków określonych w pkt 4) i 6) nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Po pozytywnej weryfikacji złożonej aplikacji z wybranymi kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane indywidulanie na adresy mailowe podane w aplikacjach.

Kandydatura na eksperta zostanie pozytywnie oceniona przez Komisję Kwalifikacyjną w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów merytorycznych – minimalnych oraz co najmniej 3 z 7 kryteriów merytorycznych – pożądanych:

Kryteria merytoryczne – minimalne

1. Wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł mgr, mgr inż. lub równoważny)ł

2. Doświadczenie w dziedzinie objętej naborem, tj. udokumentowana praktyka w dziedzinie, do której aplikuje kandydat: co najmniej 3 letnie – biorąc pod uwagę 5 lat przed ogłoszeniem naboru – doświadczenie w pracy/działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej odnoszącej się do dziedziny naboru (i obszaru specjalizacji regionalnej – jeśli dotyczy), do której aplikuje kandydat.

Kryteria merytoryczne – pożądane

1.       Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie/obszarze specjalizacji regionalnej, do której aplikuje kandydat;

2.       Posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia we wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych (komercjalizacja prawa własności przemysłowej lub inna forma wdrożenia wyników własnych prac B+R, z wyłączeniem samego posiadania patentu) w przedsiębiorstwach;

3.       Posiadanie doświadczenia w ocenie potencjału komercyjnego projektów/przedsięwzięć gospodarczych, tzn. Wnioskodawca oceniał projekty przedsiębiorstw, których celem było prowadzenie prac B+R  w celu wdrożenia wyników/wdrożenie wyników prac B+R;

4.       Pełnienie funkcji kierowniczej w jednostce naukowej lub instytucji otoczenia biznesu;

5.       Udział w charakterze członka zespołu badawczego/naukowego lub eksperta w przedsięwzięciach realizowanych w przedsiębiorstwach lub na rzecz przedsiębiorstw w danej dziedzinie/obszarze specjalizacji regionalnej, do której aplikuje kandydat;

6.       Udział w charakterze członka zespołu badawczego/naukowego lub eksperta w realizacji przedsięwzięć badawczych lub naukowych w danej dziedzinie/obszarze specjalizacji regionalnej, do której aplikuje kandydat;

7.       Opracowanie, w okresie 5 lat przed ogłoszeniem naboru:

  • co najmniej 3 publikacji (autorstwo, współautorstwo lub redakcja naukowa) w danej dziedzinie/obszarze specjalizacji regionalnej, do której aplikuje kandydat
    lub
  • co najmniej 3 publikacji (autorstwo, współautorstwo lub redakcja naukowa) dotyczących

·   innowacji lub zarządzania innowacjami w działalności gospodarczej

lub

·   metod komercjalizacji wyników badań naukowych i technologii

lub

·   metod wyceny innowacyjnych technologii lub przedsiębiorstw.

III.                Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zawierający:

a)       wypełniony formularz kwestionariusza osobowego,

b)      oświadczenie dotyczące spełniania przesłanek zawartych w art. 68a ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

c)       oświadczenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów i akceptacji jego zapisów,

d)      oświadczenie, iż nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłącznie kandydata na eksperta z możliwości realizacji czynności, o których mowa w art. 68a ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a ustalonych na podstawie ust. 7 i 8 wskazanej ustawy,

e)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów do dofinansowania lub wykonywaniu zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu,

2.       Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie/obszarze specjalizacji regionalnej (jeśli dotyczy) objętej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach której kandydat ubiega się o wpis.

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez:

  • opatrzenie pierwszej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą: „za zgodność z oryginałem stron od … do …”, aktualną datą i własnoręcznym podpisem oraz ponumerowanie wszystkich stron
    albo
  • opatrzenie każdej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą: „za zgodność z oryginałem”, aktualną datą i własnoręcznym podpisem.

Wzór wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów wraz z ww. oświadczeniami dostępny jest na stronach internetowych: www.mcp.malopolska.pl oraz www.rpo.malopolska.pl , a także możliwy do pobrania pod treścią ogłoszenia (załącznik nr 2).

IV.                Sposób składania dokumentów:

Zgłoszenia z dopiskiem: „KANDYDAT NA EKSPERTA w dziedzinie/dziedzinach…” należy przesłać na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

lub składać osobiście w sekretariacie MCP (II piętro), w godzinach pracy urzędu tj. od  8.00 do 16.00.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami upływa w dniu: 27 kwietnia 2018 r.  o godz. 16.00. Decyduje data wpływu wniosku do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Wnioski o wpis złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać  po nr tel. (12) 376 91-59 (p. Małgorzata Marchewa).

V.                  Ubieganie się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM w zakresie kilku dziedzin/obszarów specjalizacji regionalnej:

Jeżeli Wnioskodawca chce ubiegać się o wpis w zakresie kilku dziedzin/specjalizacji regionalnych wypełnia jeden wniosek, w którym wskazuje wszystkie dziedziny i specjalizacje regionalne, co do których spełnia warunki stawiane kandydatom na ekspertów. W tym celu należy wykazać spełnienie kryteriów w odniesieniu do każdej zdeklarowanej dziedziny i wybranej w ramach dziedziny specjalizacji regionalnej.

Niezbędne jest ponumerowanie załączników zgodnie z listą załączników zamieszczoną w części B wniosku oraz właściwe ich opisanie, umożliwiające przypisanie do odpowiedniej dziedziny/obszaru specjalizacji regionalnej np. Załącznik nr … dla dziedziny: Badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiębiorstwach/obszar specjalizacji regionalnej: nauki o życiu (life sciences), przemysły kreatywne i czasu wolnego.

W razie potrzeby jeden załącznik może zostać przyporządkowany nawet do kilku dziedzin/specjalizacji. Wymagane jest aby w uzasadnieniu danego kryterium wskazać, który z dołączonych dokumentów (załączników) potwierdza opisany stan faktyczny.

VI.                Wykaz dokumentów dotyczących RPO WM na lata 2014-2020 wraz z linkami interaktywnymi:

·         Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/43637...

·         Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regi...

·         Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/53761...

·         Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego – Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regi...

·         Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/51381...

·         Wytyczne  w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/...

·         Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886...

·         Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/podrecznik-kwalifikowania-wydatkow-rpo-wm/2017/08/Podrecznik_kwalifikowania_wydatkow_29082017.pdf

Pliki do pobrania:


Załącznik nr 1 Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu współfinansowanychze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w obszarze wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP (.pdf, 357,54 KB). 

Załącznik nr 2Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów u uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach:
1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiębiorstwach.
2. Wdrażanie wyników prac B+R oraz inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

(.docx, 28,48 KB).