Nabór wniosków na projekty poświęcone wsparciu na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Kategoria: Nabory wniosków
28.02.2019
Od 18 marca 2019 roku będą przyjmowane wnioski na projekty związane ze wsparciem na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym zgodnie z Działaniem 8.5 RPO WM.

Uśmiechające się malutkie dziecko - zdjęcie ilustracyjne - Pixabay.jpg

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy konkursowe, prowadzony będzie w terminach:

 • I runda: 18 marca 2019 r.–1 kwietnia 2019 r.; 
 • II runda: 29 kwietnia 2019 r.–13 maja 2019 r.; 
 • III runda: 3 czerwca 2019 r.–17 czerwca 2019 r.; 
 • IV runda: 1 lipca 2019 r.–15 lipca 2019 r.

Zakres wsparcia udzielanego na rzecz dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 może obejmować następujące działania:

 • tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3; 
 • dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.

Ponadto jedynie w ramach inicjatyw na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna możliwa jest organizacja działań informacyjno-promocyjnych dotyczących korzystania z tej formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (wyłącznie w połączeniu z innymi formami wsparcia). 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych i dziennego opiekuna możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.; 
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki); 
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; 
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem; 
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci; 
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;  
 • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego;  inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) - w szczególności: 

 • przedsiębiorcy i pracodawcy;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy;
 • organizacje pozarządowe.

Planowane terminy rozstrzygnięcia konkursu to:

 • lipiec 2019 r. dla I rundy; 
 • sierpień 2019 r. dla II rundy; 
 • wrzesień 2019 r. dla III rundy; 
 • październik 2019 r. dla IV rundy.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi ponad 40 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są tutaj

fot. Pixabay