Nabór wniosków na projekty związane z wdrożeniem programów dotyczących rozwoju kompetencji kadr i adaptacji do zmian

Kategoria: Nabory wniosków
01.03.2018
Wkrótce rozpocznie się nabór na projekty związane z realizacją programów przekwalifikowania pracowników w ramach Poddziałania 8.4.2 RPO WM.

1223590_65778170.jpg

Oznacza to interwencje na rzecz wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także osób odchodzących z rolnictwa poprzez opracowywane i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: 

  • przedsiębiorcy,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • organizacje pozarządowe. 

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów. 

Wnioski będzie można składać od 30 marca do 16 kwietnia 2018 r.   

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2018 r. 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 13 897 606,48 zł. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są tutaj.