Planowana zmiana regulaminów konkursów w ramach Działania 1.2 Badania i innowacje

Kategoria: Nabory wniosków
21.07.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, że w ramach 1 osi priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje przygotowywana jest obecnie zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SzOOP RPO WM) w zakresie dotyczącym warunków uwzględniania dochodów w projekcie.

Zgodnie z planowaną zmianą w przypadku projektów realizowanych przez podmioty inne niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro, zastosowanie będzie miała metoda zryczałtowanej, procentowej stawki dochodu, zgodnie z postanowieniami art. 61 ust 3 lit.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wysokość stawki, o której mowa powyżej wynosi 20% i została ona ustalona w art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady, stawki zryczałtowane dla operacji finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w sektorze badań, rozwoju i innowacji. 

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu, że zastosowanie metody polegającej na monitorowaniu rzeczywistego dochodu, zgodnie z art. 61 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. nie jest dopuszczalne w sytuacji, w której istnieje możliwość obiektywnego określenia dochodu z wyprzedzeniem na podstawie jednej z metod określonych w ust. 3 lub 5 art. 61 tego rozporządzenia. 

Przedmiotowa zmiana zapisów SzOOP RPO WM, w zakresie warunków uwzględnienia dochodu w projekcie, ma na celu zapewnienie zgodności z właściwymi przepisami prawa i będzie podstawą do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16 oraz w regulaminie konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16.