Pracownicy po 50-tce mile widziani

Kategoria: Wyniki naborów wniosków
07.03.2018
Jak pokazują wyniki badania Barometr zawodów 2018, w Polsce zaczyna brakować "rąk do pracy", a napływ pracowników z zagranicy nie jest w stanie wypełnić luki na rynku, spowodowanej m.in. starzeniem się społeczeństwa.

Pracownik po 50. roku życia.jpg

Jednym ze sposobów, aby ograniczyć niedobory kadrowe, jest zwiększenie zatrudnienia w grupie osób dojrzałych, inwestowanie w szkolenia starszych pracowników oraz zatrudnienie na część etatu, co sprzyja dłuższej aktywności zawodowej osób po 50. roku życia.

"Bezrobocie w całym kraju spada. W Małopolsce pod koniec stycznia osiągnęło poziom 5,6 proc. Dla porównania wśród osób w grupie 50+ stopa bezrobocia wynosiła aż 26,3%. To pokazuje, że wraz z wiekiem spada aktywność zawodowa" – zauważa wicemarszałek województwa małopolskiego - Stanisław Sorys i dodaje: "Większość biernych zawodowo to osoby mające powyżej 55 lat, które nabyły uprawnienia emerytalne lub zbliżające się do wieku emerytalnego. W Małopolsce tylko co druga osoba w tym wieku pracuje lub poszukuje pracy".

Zwiększeniu aktywności zawodowej wśród dojrzałych pracowników, po 55. roku życia, mają służyć różne szkolenia, doradztwo i inne projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Ich zadaniem jest wydłużenie aktywności zawodowej osób dojrzałych. Oprócz szkoleń i doradztwa dla pracodawców z zakresu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, będą oni mogli skorzystać z dofinansowania na wyposażenie stanowisk pracy w celu zapewnienia ich ergonomii i bezpieczeństwa. Na wszystkie te formy wsparcia zarząd województwa przeznaczył ponad 7 mln zł.

"WUP w Krakowie, który przeprowadził konkurs, podpisał 9 umów na realizację projektów dotyczących zarządzania wiekiem. Ich celem jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia oraz wsparcie pracowników na stanowiskach pracy o znacznym obciążeniu dla zdrowia – mówi Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i dodaje: "W ramach tych projektów możliwe będzie m.in. opracowanie lub zaktualizowanie posiadanej przez przedsiębiorstwo strategii zarządzania wiekiem, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników dojrzałych".

Ze wsparcia w ramach projektów mogą skorzystać pracodawcy (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) oraz ich pracownicy, zwłaszcza osoby po 50. roku życia. Szacuje się, że w Małopolsce z tego wsparcia może skorzystać ponad 300 pracodawców. Średni koszt wsparcia przypadający na jednego pracodawcę wyniesie maksymalnie 26 tys. zł.

Starzenie się społeczeństwa a rynek pracy

W 2016 roku statystyczny Małopolanin miał 39 lat (liczony medianą) i był młodszy o 1 rok i 2 miesiące niż statystyczny mieszkaniec kraju. Najmłodsi są mieszkańcy powiatów limanowskiego i nowosądeckiego (35 lat), najstarsi mieszkańcy Tarnowa (43 lata). Jednak, jak pokazują ostatnie lata, średni wiek Małopolan rośnie, a wraz z tym wzrostem nasila się obciążenie pracującej części społeczeństwa osobami w wieku poprodukcyjnym.

"Oprócz procesów demograficznych wpływ na aktywność zawodową mają regulacje prawne, w tym decyzje dotyczące zmian wieku emerytalnego. Zgodnie z prognozą, w 2050 roku, przy skróconym wieku emerytalnym, na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie 75 emerytów" – wyjaśnia Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i dodaje, że jednym z działań mogących zniwelować skutki skrócenia wieku emerytalnego jest zachęcenie do dłuższej aktywności zawodowej poprzez dostosowania stanowisk pracy do wieku.

Temu między innymi mają służyć projekty, które dostały dofinansowanie w konkursie dotyczącym budowania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach w Małopolsce.