Racławice: X posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020

Kategoria: Komitet Monitorujący
26.07.2016
Nie tylko obrady nad kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych ale i możliwość zobaczenia efektów wykorzystania środków unijnych (2007-2013) zapewnili członkom Komitetu Monitorującego organizatorzy spotkania.

DSC_0154_640.jpg

Dziesiąte już posiedzenie KM RPO WM odbyło się tym razem w Racławicach (21-22 lipca br.). Przewodniczył mu wicemarszałek Stanisław Sorys.

Podczas dwóch dni obrad przedstawiciele i obserwatorzy Komitetu Monitorującego zobaczyli najlepsze projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich na terenie Miechowa i gminy Racławice. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich były to: wieża widokowa w Dosłońcu, ścieżka  zdrowia w Janowiczkach i chodniki przy dojściu do Kopca Kościuszki. Zrealizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekty to: budynki przedszkoli z wykonaną termomodernizacją i montażem OZE (również na szkołach), zrewaloryzowany Zabytkowy Zespół Klasztorny wraz z Domem Generałów przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie oraz Hotel Racławice Dosłońce Conference & Spa, czyli obiekt hotelowo-konferencyjny, w którym odbywało się posiedzenie Komitetu.

DSC_0122_640.jpg

W poszczególnych dniach przedstawiciele Komitetu Monitorującego rozmawiali na temat kryteriów wyboru projektów oraz zatwierdzali je przez podjęcie uchwał.

I dzień – kryteria wyboru projektów dla:

  • Działania 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB dla Typu projektu A. promocja postaw przedsiębiorczych
  • Poddziałania 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT (zmiana kryteriów)
  • Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR (zmiana kryteriów)
  • Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych (zmiana kryteriów)
  • Poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych (zmiana kryteriów)
  • Poddziałania 7.2.2 Linie kolejowe

DSC_0152_640.jpg

II dzień – kryteria wyboru projektów dla:

  • Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców dla Typu projektu A. programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia
  • Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie dla Typu projektu D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki
  • Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych dla Typu projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów poprzedzone prezentacją Zasad tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach projektów konkursowych Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

DSC_0146_640.jpg

Przedmiotem obrad było także przedstawienie wyników pierwszego etapu badania „Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, prezentacja pierwszych doświadczeń z realizacji PO WER w Małopolsce oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – stan prac oraz wpływ na realizację RPO WM.