Spotkanie informacyjne „Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej” w Warszawie

Kategoria: Szkolenia i konferencje
01.02.2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/18 pn. „Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej”, organizowanego w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Miejsce i termin spotkania:

  • Sala nr 615 w Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11,00-950 Warszawa

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (.docx, 72 KB) na adres: aneta.utkowska@ms.gov.pl lub szkoleniapower@ms.gov.pl

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 14 lutego 2018 r.

Kontakt telefoniczny w przypadku pytań organizacyjnych: (22) 23 90 577.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: prośba o udział jednej osoby z danej instytucji.

Spotkanie w ramach konkursu naborowego

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/18 pn. „Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania (3) przewidujących organizację dwóch edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych dla łącznie min. 300 uczestników (mediatorów). W każdym projekcie studia powinny zostać zorganizowane dla min. 100 uczestników (po 50 w danej edycji). Programy studiów mają obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy rozwiązywaniu spraw cywilnych o charakterze gospodarczym, z minimalnym zaangażowaniem, bądź bez udziału sądu.

W ramach konkursu przewiduje się wybór do dofinansowania po jednym projekcie w każdym z nw. obszarów:

  1. I obszar – obszar odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Lublinie, w Katowicach, w Krakowie oraz w Rzeszowie;
  2. II obszar - obszar odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie,
  3. III obszar - obszar odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Gdańsku, w Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów: szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe

Finanse

Alokacja założona na konkurs wynosi 1 950 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%, a maksymalna kwota dofinansowania projektu - 650 000 zł.

Składanie wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w terminie od 23 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r. (do godz. 23:59) .

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Dodatkowe informacje

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 1 maja 2018 roku.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.