Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kategoria: Nabory wniosków
01.12.2014

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, że harmonogram naborów w roku 2015 zostanie opublikowany w możliwie najkrótszym terminie po przyjęciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Obowiązek publikacji informacji o planowanych terminach konkursów wynika z zapisów określonych w artykule 47 ustęp 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146). W związku z tym, że ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów będzie następować jedynie po przyjęciu programów operacyjnych, co wynika m.in. z konieczności wcześniejszego opracowania i zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów przez komitety monitorujące, publikowanie harmonogramów będzie następować po wydaniu decyzji dotyczącej zatwierdzenia programu operacyjnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostanie zatwierdzony po dacie 30 listopada br. zatem, Instytucja Zarządzająca nie jest związana z wymogami artykułu 47 ustęp 1 wspomnianej ustawy.

Więcej informacjo o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 można znaleźć na stronie www.fundusze.malopolska.pl/2014_2020.

Departament Polityki Regionalnej UMWM