Ustanowienie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kategoria: Komitet Monitorujący
12.05.2015
12 maja 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego ustanowił Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do zadań Komitetu należy w szczególności przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów, a także badanie wszelkie innych kwestii, które wpływają na wykonanie Programu.

Zasady i tryb funkcjonowania Komitetu określa Regulamin Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM), który zostanie przyjęty na pierwszym posiedzeniu KM RPO WM na lata 2014-2020 uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.

Obsługę prac Komitetu, w tym obsługę prawną, zapewnia Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego funkcję pełni Zespół ds. Wsparcia Procesowego w Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony samorządowej (14 osób), przedstawiciele strony rządowej (14 osób), przedstawiciele partnerów spoza administracji (14 osób) oraz obserwatorzy (4 osoby).

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 51KB)

Zadania Komitetu

 1. Na podstawie art. 49 oraz art. 110 rozporządzenia ogólnego, Komitet dokonuje w szczególności przeglądu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów, a także bada wszelkie inne kwestie, które wpływają na wykonanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym:
  a) dokonuje systematycznego przeglądu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;
  b) analizuje wszelkie kwestie, które wpływają na wykonanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz zatwierdza sprawy wskazane w art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego;
  c) konsultuje i akceptuje zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 proponowane przez IZ RPO WM;
  d) przedstawia uwagi dotyczące wdrażania i ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowania działań podjętych w ich następstwie.
 2. Komitet realizując zadania, o których mowa w pkt. 1, na podstawie art. 110 ust. 1 rozporządzenia ogólnego rozpatruje w szczególności:
  a) wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
  b) postępy w realizacji planu ewaluacji oraz ewaluacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym wyniki ewaluacji  oraz ich wykorzystanie;
  c) postępy w realizacji Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i analizę tej strategii, dokonanej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz informacje o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok;
  d) wdrażanie dużych projektów;
  e) działanie mające na celu promowanie równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu;
  f) działanie mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju;
  g) postęp w zakresie działań podejmowanych w celu spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych;
  h) wdrażanie instrumentów finansowych.
 3. Komitet realizując zadania, o których mowa w pkt. 1, na podstawie art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego rozpatruje i zatwierdza:
  a) metodykę i kryteria wyboru projektów z tym, że ze względu  na postanowienia Umowy Partnerstwa lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 następuje to po rozważeniu propozycji lub rekomendacji właściwych ciał koordynacyjnych;
  b) roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
  c) plan ewaluacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020oraz wszelkie zmiany planu;
  d) Strategię komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany tej strategii;
  e) wszelkie propozycje Instytucji Zarządzającej dotyczące zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zadania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 38 KB)