V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kategoria: Komitet Monitorujący
09.11.2015

KM1_5-6.11.2015.jpg

V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 odbyło się w Niepołomicach (5-6 listopada br.). Otworzył je wicemarszałek Stanisław Sorys, Wiceprzewodniczący Komitetu Monitorującego.

W pierwszym dniu zapoznano zgromadzonych członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego z kryteriami wyboru projektów dla:

  • dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki
  • dla Typu projektu D. przeciwdziałanie ruchom masowym, w ramach Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, w ramach Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu
  • dla Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

Przedmiotem obrad było także podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie zmiany załączników 5, 6 i 7 do Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

KM2_5-6.11.jpg

Drugi dzień obrad był kontynuacją prezentacji i dyskusji dotyczących kryteriów wyboru projektów dla:

  • dla Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, w ramach Działania 8.4 Rozwój Kompetencji kadr i adaptacja do zmian
  • dla Typu projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
  • dla  Typu  projektu A.  działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej
  • prezentacja projektu pozakonkursowego:  Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych  oraz prezentacja kryteriów wyboru projektów dla  Typu projektu  A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

KM3_5-6.jpg

Powyższe kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych uchwał.