VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kategoria: Komitet Monitorujący
18.12.2015
O kryteriach wyboru projektów dla różnych działań dyskutowano podczas VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020.

KM-10122015-2-640.jpg

Spotkanie odbyło się w dniach 10-11 grudnia br. w Olkuszu, a otworzył je wicemarszałek Stanisław Sorys, Przewodniczący Komitetu Monitorującego.

W pierwszym dniu zapoznano zgromadzonych członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego z kryteriami wyboru projektów dla:

 1. Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym
 2. Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotnie w regionie, dla Typu projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
 3. Prezentacja projektu pozakonkursowego: koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych – projekt pozakonkursowy oraz kryteriami wyboru projektów dla Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, dla Typu projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych – projekt pozakonkursowy, w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
 4. Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast
 5. Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast
 6. Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w ramach Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu (zmiana Uchwały nr 14/15 KM RPO WM ma lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r.)
 7. Działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa, dla Typu projektów A. głęboka modernizacja energetyczna budynków, B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i C. kompleksowy projekt obejmujący: (a) modernizację energetyczną budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

KM-10122015-3-640.jpg

Drugi dzień obrad był kontynuacją prezentacji i dyskusji dotyczących kryteriów wyboru projektów dla:

 1. Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw,  w ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
 2. Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, w ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
 3. Poddziałania 3.2.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, w ramach Działania 3.2 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki
 4. Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, dla Typu projektu B, w ramach Działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP
 5. Poddziałania 4.1.2 Rozwój Infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych uchwał.

KM-10122015-4-640.jpg

Przedmiotem obrad było także:

 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów poza obszarem objętym programem, ale na terytorium UE w ramach Poddziałania 3.2.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP
 • informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na 2016 rok
 • podsumowanie efektów „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego  przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego POKL.