W Zakopanem obradował Komitet Monitorujący RPO WM

Kategoria: Komitet Monitorujący
21.03.2016
Na ósmym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 omawiano kryteria wyboru projektów dla poszczególnych działań i poddziałań w ramach RPO WM.

KM1_17032016.jpg

Dwudniowe spotkanie (17-18 marca br.) otworzył wicemarszałek Stanisław Sorys, przewodniczący Komitetu Monitorującego.

W pierwszym dniu omówiono kryteria wyboru projektów dla:

 1. Poddziałania 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT (modyfikacja przyjętych kryteriów)
 2. Poddziałania 5.3.2  Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR
 3. Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR
 4. Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie (modyfikacja przyjętych kryteriów)
 5. Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych (modyfikacja przyjętych kryteriów)
 6. Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich (modyfikacja przyjętych kryteriów)

KM2_17032016.jpg

Drugi dzień obrad był kontynuacją prezentacji i dyskusji dotyczących kryteriów wyboru projektów dla:

 1. Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne  dla Typu projektu A. wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi
 2. Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR  dla Typu projektów A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych i Typu projektów B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych
 3. Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR  dla Typu projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej
 4. Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
 5. Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna  dla Typu projektów B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa (modyfikacja przyjętych kryteriów)

Wszystkie kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Przedmiotem obrad było także podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm. (techniczna zmiana w zakresie zmiany logo województwa).