Weź udział w konsultacjach wytycznych dotyczących uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

20.03.2019
Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach „Wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r.”

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje skierowane są do przedsiębiorstw, stowarzyszeń handlowych reprezentujących przedsiębiorstwa narażone na ryzyko ucieczki emisji oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów, które chcą dostarczyć dane ekonomiczne dotyczące określonego sektora (sektorów). 

Jak wziąć udział w konsultacjach? 

Kwestionariusz  dotyczący konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Komisji Europejskie . Należy go pobrać oraz wypełnić w języku angielskim, a następnie wysłać na adres mailowy: stateaidgreffe@ec.europa.eu w terminie do 9 kwietnia 2019 r. 

Twój głos ma znaczenie! 

Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r. obowiązują do 30.12.2020 r. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną wykorzystane w ramach ewaluacji i oceny skutków tej regulacji. 

Dostępne rekompensaty 

Przypomnijmy, że państwa członkowskie UE mogą przyznawać niektórym przedsiębiorstwom w sektorach o wysokim zużyciu energii elektrycznej (tzw. sektory elektrochłonne) częściową rekompensatę z tytułu wyższych kosztów energii elektrycznej wynikających z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Rekompensata ta ma za zadanie minimalizować ryzyko ucieczki emisji gazów cieplarnianych w sytuacji, gdy koszty emisji spowodują, że przedsiębiorstwa działające na obszarze UE przeniosą swoją produkcję do krajów spoza UE, które wprowadziły mniej ambitne środki przeciwdziałające zmianom klimatu. Przepisy dopuszczające taką rekompensatę zostaną zaktualizowane tak, aby były dostosowane do nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji na lata 2021-2030.