Wrześniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020

Kategoria: Komitet Monitorujący
25.09.2015
O kryteriach wyboru projektów dla różnych poddziałań dyskutowano na IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wrześniowe spotkanie w Tarnowie otworzył wicemarszałek Stanisław Sorys, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Monitorującego.

2_640.jpg

W czasie dwudniowego spotkania (24-25 września br.) członkowie i obserwatorzy Komitetu Monitorującego zapoznali się z kryteriami wyboru projektów dla różnych poddziałań w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020.

3_640.jpg

W pierwszym dniu rozpatrywano kryteria wyboru projektów dla:

 • Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • Typu projektu A. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Poddziałania 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • Poddziałania 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych, w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 • Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 • Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne - SPR, w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa
 • Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich
 • Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja, w ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby oraz prezentacja projektów pozakonkursowych: Regionalny system cyfrowych rejestrów i Zakup nowego taboru kolejowego
 • Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej, w ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby
 • Poddziałanie 7.2.1 Tabor kolejowy, w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy

4_640.jpg

Drugi dzień obrad był kontynuacją prezentacji i dyskusji dotyczących kryteriów wyboru projektów dla:

 • Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, w ramach Działania 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej
 • Typu projektu A. Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz dla Typu projektu B. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne oraz prezentacja projektów pozakonkursowych: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów i Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych
 • Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, w ramach Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
 • Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych.

Powyższe kryteria wyboru projektów zatwierdzono poprzez podjęcie stosownych uchwał. Poszczególne wersje uchwał zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej.

Obrady IV posiedzenia Komitetu Monitorującego zakończono prezentacją badania pt. Aktualizacja analizy w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

5_640.jpg