Zmiana Podręcznika kwalifikowalności wydatków

Kategoria: Prawo i dokumenty
20.09.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, że w ramach Poddziałania 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw przygotowywana jest obecnie zmiana Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – w zakresie dotyczącym zasad rozliczania kosztów pośrednich w projektach realizowanych w tym Poddziałaniu. 

Zakres planowanych zmian

Zgodnie z planowaną zmianą, w miejsce dotychczasowego podejścia, polegającego na kwalifikowaniu kosztów pośrednich, rozliczanych metodą stawki ryczałtowej w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe, przewiduje się wprowadzenie podejścia, w którym możliwe będzie zastosowanie jednej z dwóch następujących metod kwalifikowania i rozliczania kosztów pośrednich w poddziałaniu 1.2.1, tj.

  1. w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe przewiduje się wprowadzenie możliwości kwalifikowania kosztów pośrednich w wysokości do 17% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu, rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych
  2. w ramach pomocy de minimis przewiduje się wprowadzenie możliwości kwalifikowania kosztów pośrednich, rozliczanych metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 17% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu. 

W ramach jednego projektu możliwe będzie zastosowanie wyłącznie jednej ze wskazanych metod rozliczania kosztów pośrednich, tj. nie dopuszcza się możliwości rozliczania części kosztów pośrednich na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych (w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe), a w pozostałej części – rozliczania tych kosztów za pomocą stawki zryczałtowanej (w ramach pomocy de minimis). Wybór metody rozliczania kosztów pośrednich powinien wynikać w szczególności ze specyfiki danego projektu oraz możliwości uzyskania wsparcia z pomocy de minimis w wysokości zgodnej z limitami, wynikającymi z właściwych przepisów prawa dotyczących zasad udzielania tej pomocy. 

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju

Planowana zmiana Podręcznika ma na celu uwzględnienie stanowiska Ministerstwa Rozwoju, zawierającego interpretację aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z którą koszty pośrednie w projektach objętych pomocą publiczną należy rozliczać na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, natomiast ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich jest dopuszczalne wyłącznie w ramach pomocy de minimis. 

Zmiana Podręcznika kwalifikowalności

Przewiduje się, że planowana zmiana Podręcznika zostanie zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego – po uprzednim przedstawieniu stanowiska Ministra Rozwoju w zakresie zgodności przedstawionego projektu zmiany tego dokumentu z wytycznymi horyzontalnymi oraz opinii Instytucji Pośredniczących w systemie realizacji RPO WM. 

Ważna informacja


Zgodnie z zapisami Podręcznika – rozdział 4, pkt 11 – do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Podręcznika obowiązującą w dniu poniesienia wydatku, z uwzględnieniem pkt 8, 12 i 13 tego rozdziału.