Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – SPR

01.07.2016
Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 czerwca 2016 r., uchwałą nr 1003/16 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – SPR.

Zmiany dotyczą przedłużenia naboru wniosków do dn. 19 września 2016r. oraz mają na celu doprecyzowanie zapisów dokumentacji konkursowej i uspójnienie z aktualnymi zapisami SzOOP RPO WM.

Zmianie uległy następujące załączniki:

-        Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu Kryteria wyboru projektów

-        Załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku

-        Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie Projektu

-        Załącznika nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych

Aktualna dokumentacja dostępna jest w ogłoszeniu o konkursie.