Zmiana w regulaminie konkursu dla działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, Typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych w ramach RPO 2014-2020

31.01.2018

30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 123/18 (.pdf, 440 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki oraz niektórych załączników do Regulaminu.

Zmiana Regulaminu konkursu oraz wskazanych załączników wynika z Uchwały Nr 2110/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm., a także z przyjęcia Uchwały nr 56/17 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów dla Działania 1.1  Infrastruktura badawcza sektora nauki, w ramach 1. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Gospodarka wiedzy.

Zmienione zasady zastosowane zostaną do wszystkich wniosków, które wpłyną w ramach konkursu, w związku z tym termin zamknięcia konkursu wydłuża się do 2 marca 2018 r. Zmiana Regulaminu konkursu dokonana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.