Zmiana regulaminu konkursu w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

31.12.2018

20 grudnia 2018 r., Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2340/18 (.pdf, 383 KB) w sprawie zmiany Regulaminu pierwszego konkursu w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonego w okresie od 31 marca do 30 czerwca 2017 r.

Wprowadzona zmiana dotyczy §35 ust. 2 Regulaminu konkursu. W efekcie wprowadzonej modyfikacji lista rezerwowa projektów, nie wygaśnie z chwilą rozstrzygnięcia kolejnego konkursu, lecz obowiązywać będzie do momentu zamknięcia perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Oznacza to, że środki, jakie przeznaczone zostały na pierwszy konkurs, wynoszące obecnie 196 000 682,08 zł (po dokonanych zmianach Regulaminu) – w sytuacji pojawienia się oszczędności – w pierwszej kolejności kierowane będą na sfinansowanie zadań umieszczonych na tej właśnie liście rezerwowej.

Ponadto, zadania znajdujące się na liście rezerwowej, których realizacji podjął się Wnioskodawca ze środków własnych, lub które zostały już zrealizowane pomimo braku dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, nie tracą możliwości potencjalnej refundacji, w przypadku gdyby dostępne środki pozwoliły na zawarcie umowy z Instytucją Zarządzającą RPO WM.

Modyfikacja zapisów Regulaminu pozwoli na utrzymanie listy rezerwowej w dłuższej perspektywie czasowej, nie ma zatem potrzeby ponownego składania tych samych zadań w kolejnym, toczącym się obecnie konkursie.