Czym jest Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący (dalej KM) to zespół (niezależny organ), który będzie powołany przez Instytucję Zarządzającą w formie uchwały. Będzie on pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą w programie. 

Powołanie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 stanowi jeden z kluczowych warunków rozpoczęcia realizacji programu nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Sposób działania Komitetu Monitorującego doprecyzuje regulamin, który zostanie wypracowany we współpracy z członkami KM, a następnie przyjęty przez KM w postaci uchwały na pierwszym posiedzeniu.

Zadania Komitetu Monitorującego

Zadania Komitetu są określone w rozporządzeniu ogólnym dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (art. 40).

1)KM zatwierdza m.in.:

 • metodykę i kryteria stosowane przy wyborze projektów,
 • wszelkie propozycje IZ dotyczące zmiany programu,

2)KM analizuje m.in.:

 • postępy we wdrażaniu Programu oraz osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych,
 • kwestie mające wpływ na wykonanie programu i środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom,
 • realizację działań w zakresie komunikacji i widoczności,
 • spełnienie warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres programowania.

Dobór członków Komitetu Monitorującego

Sposób doboru członków Komitetu jest określony w ustawie wdrożeniowej oraz w  Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie komitetów monitorujących na lata 2021-2027 z dnia 21 września 2022 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca (IZ) ustalił udział przedstawicieli podmiotów sektora publicznego i niepublicznego w składzie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 i wymogi dla przedstawicieli podmiotów w Komitecie.

Struktura KM została oparta na zrównoważonym i reprezentatywnym udziale odpowiednich podmiotów sektora publicznego i niepublicznego, w tym partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. IZ, określając strukturę Komitetu Monitorującego, zapewnia realizację zasady partnerstwa, stwarza warunki do jego sprawnego funkcjonowania oraz bierze pod uwagę zasady horyzontalne.

Skład Komitetu Monitorującego

Proponowana lista podmiotów delegujących przedstawicieli do Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027:

PRZEDSTAWICIELE STRONY PUBLICZNEJ

 1. 5 przedstawicieli Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (IZ FEM), w tym odpowiednio po 1 przedstawicielu:
  1) Przewodniczący – Marszałek Województwa Małopolskiego;
  2) Wiceprzewodniczący KM - Wicemarszałek lub Członek Zarządu;
  3) Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionu;
  4) Przedstawiciel  Departamentu Monitorowania Wdrażania FE;
  5) Przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich; 
 2. 2 przedstawicieli IP, ustanowionych w systemie realizacji Fundusze Europejskie 2021-2027, w tym odpowiednio po 1 przedstawicielu:
  1) Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
  2) Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości;
 3. 6 przedstawicieli każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego wyłonionych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, tj. odpowiednio:
  1) 1 przedstawiciel Związku Miast Polskich;
  2) 1 przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP;
  3) 1 przedstawiciel Związku Województw RP;
  4) 1 przedstawiciel Unii Metropolii Polskich;
  5) 1 przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich;
  6) 1 przedstawiciel Związku Powiatów Polskich;
 4. 3 przedstawicieli strony rządowej, w tym:
  1) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (1 dodatkowy); 
  2) 1 przedstawiciel ministra właściwego ds. finansów publicznych;
 5. 10 innych przedstawicieli strony publicznej zaproszeni na wniosek IZ:
  1) 1 przedstawiciel  instrumentów terytorialnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
  2) 3 przedstawicieli podmiotów reprezentujących środowisko naukowe (proponowane: AGH, UJ, UEK);
  3) 1 przedstawiciel Krakowskiego Holdingu Komunalnego;
  4) 5 przedstawicieli ministrów:
  - ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
  - ministra właściwego do spraw transportu;
  - ministra właściwego do spaw zdrowia;
  - ministra właściwego do spaw środowiska;
  - ministra właściwego do spraw edukacji i nauki.

Łączna liczba przedstawicieli strony publicznej: 26  

PRZEDSTAWICIELE STRONY NIEPUBLICZNEJ

 1. 9 przedstawicieli organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych, w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, tj. po jednym przedstawicielu każdej z organizacji:
  - przedstawiciele organizacji pracowników:
  1) NSZZ „Solidarność" 
  2) OPZZ;
  3) Forum Związków Zawodowych;
  - przedstawiciele organizacji pracodawców:
  1) Związek Pracodawców Lewiatan;
  2) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
  3) Związek Pracodawców Business Centre Club;
  4) Federacja Przedsiębiorców Polskich;
  5) Związek Rzemiosła Polskiego;
  6) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
 2. 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych – wskazanych przez Małopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego w wyniku przeprowadzonego procesu wyboru na członka KM:
  1) 2 organizacje właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem;
  2) 1 organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska;
  3) 1 organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  4) 1 organizacja  działająca na rzecz promowania włączenia społecznego;
  5) 1 organizacja działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn,
  6) 1 organizacja działająca na rzecz niedyskryminacji (zajmującą się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek);
  7) 1 organizacja działająca na rzecz praw podstawowych;
  8) 1 federacja organizacji pozarządowych;
  9) 1 organizacja promująca integrację społeczno-gospodarczą obywateli państw trzecich:
  10) 1 organizacja działająca na rzecz społeczności zmarginalizowanych (o innym zakresie działalności niż organizacja wybrana w pkt 6);
 3. 6 przedstawicieli innych organizacji pozarządowych wybranych na wniosek IZ przez Małopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego w wyniku przeprowadzonego procesu wyboru na członka KM:
  1) 2 organizacje pozarządowe związane z ratownictwem i bezpieczeństwem np. GOPR, TOPR, OSP;
  2) 2 Lokalne Grupy Działania;
  3) 1 organizacja działająca na rzecz osób starszych;
  4) 1 organizacja działająca na rzecz dzieci i młodzieży np. ZHR, ZHP;
 4. 2 przedstawicieli innych partnerów zaproszonych na wniosek IZ: 
  1) 1 przedstawiciel izb gospodarczych;
  2) 1 przedstawiciel podmiotu ekonomii społecznej zarekomendowany przez Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Łączna liczba przedstawicieli strony niepublicznej: 28

W Komitecie będę brać udział przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniący rolę monitorująco – doradczą oraz obserwatorzy:

 • przedstawiciel Wojewody Małopolskiego;
 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego  w zakresie procesu desygnacji;
 • przedstawiciel Instytucji Zarządzającej ds. komunikacji.

IZ przystąpiła do formalnego procesu zapraszania podmiotów do składu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Kryteria, które powinny spełniać osoby wyznaczone do Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Podmioty, które przyjmą zaproszenie do składu KM, wyznaczą swoich przedstawicieli do prac w KM wobec których będzie obowiązywał wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii. Ponadto, wyznaczeni przedstawiciele powinni spełniać następujące wymogi:
a) posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji ww. programu;
b) brać aktywny udział i być zaangażowanym w konsultowanie programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027;
c) cechować się ogólnymi kompetencjami i wiedzą umożliwiającą efektywne sprawowanie funkcji w Komitecie.
Wymogi określone w lit. a) - c) stanowią wskazówki, jakimi powinny kierować się podmioty wyznaczające przedstawicieli do komitetu. Ich spełnianie nie podlega weryfikacji i ocenie przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.