Konsultacje programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja o konsultacjach

Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu programu: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

Termin konsultacji

Konsultacje trwają od 12 stycznia 2022 r. do 1 lutego 2022 r.

Pliki do pobrania

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości  (.pdf, 3 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości (.pdf, 5 MB) wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1. Analiza dokumentów oraz Załącznik nr 5. Szczegółowa analiza oddziaływań rodzajów planowanych działań (.pdf, 1,7 MB)

Załącznik nr 2 Uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Załącznik nr 3 Uzgodnienia z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (.pdf, 726 KB)

Załącznik nr 4 Raport metodologiczny (.pdf, 3 MB)

Załącznik nr 6 Oświadczenie kierownika zespołu o spełnieniu wymagań oraz Załącznik nr 7 skład autorski prognozy (.pdf, 902 KB)

Dokumenty dołączone do Informacji nie są dostępne w całości dla osób z niepełnoprawnościami. Zainteresowani pozyskaniem alternatywnego dostępu proszeni są o kontakt z Panią Katarzyną Jasińską: e-mal: Katarzyna.Jasinska@umwm.malopolska.pl, tel. 12 29 90 697.

Weź udział w konsultacjach

Uwagi i wnioski można składać wypełniając formularz zgłaszania uwag (.docx, 55 KB). 

Wypełniony formularz prosimy przekazywać:

  • elektronicznie na adres: program2027@umwm.malopolska.pl z dopiskiem „Konsultacje SOOS programu regionalnego 2021-2027”
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi, ul. Wielicka 72a, 30-552 Kraków z dopiskiem „Konsultacje SOOS programu regionalnego 2021-2027”
  • ustnie do protokołu w Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi, ul. Wielicka 72a, pok. 310, w godzinach 8-16. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.