Terminy

Konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027 trwały od 12 października 2021 r. przez niemal dwa miesiące. Z uwagi na duże zainteresowanie 16 listopada 2021 roku Zarząd Województwa podjął decyzję o ich wydłużeniu do 6 grudnia 2021.  

Założenia

Celem konsultacji społecznych było zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie programu. Były one adresowane do wszystkich zainteresowanych podmiotów, w szczególności: jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli biznesu, nauki, przedsiębiorców organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców Małopolski. 

Zgłaszanie uwag

Zainteresowani mogli przekazywać swoje uwagi i opinie na temat założeń Programu za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag:

  • w formie elektronicznej poprzez przesłanie go na adres program2027@umwm.malopolska.pl,
  • w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi ul. Wielicka 72a, 30-552 Kraków, z dopiskiem „Konsultacje społeczne programu regionalnego 2021-2027”. 

Informowanie o konsultacjach

Informację o konsultacjach zamieszczono na stronach internetowych administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego www.rpo.malopolska.pl oraz www.malopolska.pl. Przeprowadzono również kampanię informacyjno-promocyjną w Internecie, która polegała na publikacji materiałów na stronach internetowych (www.rpo.malopolska.plwww.fundusze.malopolska.plwww.malopolska.pl), w mediach społecznościowych (8 informacji na portalu FB „Małopolska Fundusze Europejskie”) oraz dodatkowo publikacji artykułu na portalu onet.pl.

Odbyło się 6 spotkań stacjonarnych w Nowym Targu, Nowym SączuOświęcimiu, KrakowieTarnowie – adresowanych głównie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz do środowiska akademickiego.

Odbyły się 4 spotkania w formule on-line m.in. z partnerami społeczno-gospodarczymi, z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Spotkania miały charakter branżowy i dotyczyły w szczególności obszaru ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczościobszaru edukacji, zdrowia, włączenia społecznego, rynku pracy i zasad horyzontalnych

Sprawozdanie z konsultacji

Sprawozdanie z konsultacji społecznych (.pdf, 6 MB)

Zapoznaj się z projektem Programu

projekt programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027