Zgodnie z zapisami art. 131 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa) instytucja, która prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wdrożeniowej może wpisać danego kandydata na eksperta widniejącego na wykazie w dniu wejścia w życie ww. ustawy, do prowadzonego przez siebie wykazu ekspertów na lata 2021-2027.

Zarząd Województwa Małopolskiego wypełniając zapisy art. 131 ustawy wdrożeniowej Uchwałą nr 2073/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku przyjął Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (.xlsx, 53 KB).

Eksperci powołani są do wykonywania zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania, wynikających z umowy o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowanie projektu, związanych z procedurą odwoławczą, w ramach dziedzin objętych programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.