Bony rekompensacyjne dla samozatrudnionych - pytania i odpowiedzi

23.07.2020

Lista pytań jest na bieżąco uzupełniana i aktualizowana.

Prezentujemy najczęściej zadawane pytania (Frequently Asked Questions-FAQ) wraz z odpowiedziami dotyczące Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, kierowane do naszych specjalistów z Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

AKTUALIZACJA 31.07.2020

1.  Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracownika na ½ lub ¼ etatu to czy może starać się o wsparcie? W poprzednim naborze tacy przedsiębiorcy nie mogli, bo był brany pod uwagę cały etat to czy w tym naborze zostaną uwzględnieni?

Tak, zostaną uwzględnieni. W związku z potrzebą zapewnienia komplementarnego wsparcia do zasad wykorzystanych dla bonu rekompensacyjnego, w sytuacji gdy w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź suma cząstkowych etatów jest poniżej 1), może ubiegać się o wsparcie. Warunek będzie konieczny do spełnienia wg stanu na dzień 31.12.2019 roku oraz wg stanu na dzień aplikowania o bon.   

2. Jeśli przedsiębiorca nie zatrudniał pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r., ale w kwietniu zatrudnił jednego pracownika to czy będzie mógł starać się o bon?

Nie. Warunek braku zatrudnienia musi zostać spełniony zarówno na dzień 31.12.2019 roku, jak i na dzień aplikowania o bon. Jeśli na dzień aplikowania, w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, zatrudniony jest pracownik na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, to wyklucza to możliwość ubiegania się o bon.

3. Czy jak zatrudniam osobę na umowę zlecenie to mogę starać się o bon dla samozatrudnionych?

Tak. W związku z potrzebą zapewnienia komplementarnego wsparcia do zasad wykorzystanych dla bonu rekompensacyjnego, w sytuacji gdy w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wymiarze  pełnego etatu (bądź suma cząstkowych etatów jest poniżej 1), może ubiegać się o wsparcie. Warunek będzie konieczny do spełnienia wg stanu na dzień 31.12.2019 roku oraz wg stanu na dzień aplikowania o bon.   

4. Czy jak prowadzę działalność gospodarczą od 12 grudnia 2019 to czy mogę starać się o bon dla samozatrudnionych?

Tak. Warunkiem jest prowadzenie działalności na koniec 2019 roku i ten warunek jest spełniony.

5. Czy osoba prowadząca jednosobową działalność a jednocześnie pracująca na umowę o pracę może się starać o dotację?

Tak. Jeśli jednoosobowa działalność spełnia pozostałe warunki, to zaangażowanie osoby, która ją prowadzi (np. praca na umowę o pracę u innego pracodawcy, bycie członkiem zarząd w innym podmiocie gospodarczym) nie stanowi elementu weryfikacji i nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o bon.

6. Osoba która de facto jest samozatrudniona bo prowadzi działalność, ale ma pracownika który jest od roku na wychowawczym i fizycznie go nie ma, może się starać o dotację?

Tak, jeżeli zarówno na koniec 2019 roku, jaki i na dzień aplikowania o bon, w związku z długotrwałą nieobecnością,  nie ma pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

7. Czy jeśli w okresie od marca do maja 2020 roku zawiesiłam swoją działalność gospodarczą, mogę ubiegać się o bon dla samozatrudnionych?

Nie. Warunek prowadzenia działalności gospodarczej ma charakter ciągły, tzn. jednoosobowa działalność gospodarcza powinna być prowadzona nieprzerwanie w okresie od 31.12.2019 do dnia aplikowania o bon.

8. Od kiedy i gdzie można składać. Wnioski dla samozatrudnionych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?

Planuje się uruchomienie bonu rekompensacyjnego dla samozatrudnionych w połowie sierpnia. Nabór wniosków odbędzie się elektronicznie, poprzez portal www.tarcza.malopolska.pl

9. Czy w przypadku gdy prowadzę działalność gospodarczą i moje przychody spadły o ponad 50 procent, natomiast zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, czy takie dofinansowanie mi przysługuje?

Nie, warunkiem podstawowym umożliwiającym ubieganie się o wsparcie w ramach bonu rekompensacyjnego dla samozatrudnionych jest spadek obrotów o co najmniej 75% w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r.

10. Czy obrót w ramach tego programu będzie tożsamy z pojęciem przychodu netto czy też pod pojęciem obrotu, należy rozumieć wszystkie przychody brutto pomniejszone o należny podatek dochodowy?

Obrót obliczany jest na podstawie zapisów zdarzeń gospodarczych ujętych w zapisach księgowych Grantobiorcy. Podstawą opodatkowania jest obrót, a obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podmioty, które są zwolnione z podatku VAT wykazują obroty brutto, natomiast płatnicy podatku VAT wykazują obroty netto.

11. Czy w przypadku spadku obrotów poniżej wskazanego poziomu tj. mniej niż 75% podmioty będą mogły się ubiegać o proporcjonalnie niższą pomoc czy tez nie będą mogły wziąć udziału w programie?

Nie, poziom 75% jest progiem dostępowym. W przypadku spadku obrotów poniżej tego progu wnioskodawca nie otrzyma wsparcia.

12. Dlaczego wskazana forma pomocy obejmuje okres jedynie od czerwca 2020 r. a nie od czasu rozpoczęcia pandemii tj. od marca 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.?

W związku z ograniczeniem ryzyka podwójnego finansowania tych samych wydatków ze środków tarczy antykryzysowej oraz bonów dla samozatrudnionych przyjęto termin po 1 czerwca (tj. badanie spadku za czerwiec lub lipiec)

13. Czy wspólnicy spółek cywilnych , którzy mają zarejestrowane swoje osobne firmy jednoosobowe na osobnych NIPach mogą się ubiegać o bon dla samozatrudnionych?

Tak, mogą się ubiegać o wsparcie, jednak każdy osobno (na swój NIP) może złożyć wniosek o bon. Spółka nie jest podmiotem uprawnionym w przedmiotowym konkursie.  

14. Czy jeżeli taka osoba jest wspólnikiem w dwóch firmach i prowadzi swoją jednoosobową działalność może się ubiegać o bon?

Tak, może być wspólnikiem w nieskończonej ilości spółek.

15. Czy osoby na KRUSIE , które prowadzą działalność mogą się ubiegać o bon?

Nie ma znaczenia, czy osoba samozatrudniona jest na ZUS, czy KRUS.  

16. Czy jeżeli samozatrudniony przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 miał zatrudnioną osobę na etat, ale na dzień składania wniosku już nie czy będzie się mógł starać się o wsparcie?

Nie, zatrudnienie jest badane w dwóch momentach, zarówno na dzień 31 grudnia 2019 roku jak i na dzień składania wniosku. W obydwu przypadkach ma być spełniony warunek niezatrudniania pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź suma cząstkowych etatów jest poniżej 1)

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Najczęściej zadawane pytania - FAQ - WERSJA ARCHIWALNA