Informacja na temat naborów wniosków o dofinansowanie z RPO WM w trakcie epidemii

03.04.2020
​W związku z trwającą epidemią COVID-19 wprowadzane są zmiany dotyczące naborów wniosków do konkursów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Nabory wniosków realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

  • Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna

Termin naboru wniosków został na chwilę obecną utrzymany. Rozpocznie się on dnia 27  kwietnia 2020 r. i prowadzony będzie do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

  • Podziałanie 9.1.1. Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. 

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Zmianie ulega również planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – na listopad 2020 r.

  • Podziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR

Planowany na wrzesień 2020 r. nabór nie odbędzie się. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią, środki z tego konkursu zostały przesunięte na działania dotyczące zwalczania koronawirusa.

Nabory wniosków realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

  • Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne. Typ projektu : Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi.

Termin naboru wniosków został wydłużony ze względu na epidemię. Rozpocznie się on 11.05. 2020 r. i prowadzony będzie do 29.06. 2020 r.

  • Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Typ projektu A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach. Typ projektu B: tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.

Nabór nie odbędzie się. Ogłoszenie konkursu planowane było na sierpień 2020 r. z naborem wniosków od września 2020 r. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią, środki z tego konkursu zostały przesunięte na projekt pozakonkursowy województwa dot. działań zwalczających koronawirusa.

  • Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów  przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Typ projektu A: programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Nabór nie odbędzie się. Ogłoszenie konkursu planowane było na wrzesień 2020 r. z naborem wniosków od października 2020 r. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią, środki z tego konkursu zostały przesunięte na projekt pozakonkursowy województwa dot. działań zwalczających koronawirusa.

  • Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian Typ projektu A. opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement.

Ogłoszenie konkursu zaplanowane jest na czerwiec 2020 r. z naborem wniosków od lipca 2020 r.  Na chwilę obecną nie ma planów związanych z anulowaniem, czy przesunięciem tego konkursu w związku z koronawirusem.

Nabory wniosków realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  • Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki.

Nabór nie odbędzie się. Anulowanie konkursu związane jest z koniecznością zapewnienia wkładu finansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na rzecz wsparcia skierowanego do małopolskich MŚP przyczyniającego się do przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

 O dalszych zmianach w organizacji konkursów organizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 będziemy na bieżąco informować na naszej stronie oraz w serwisach społecznościowych .