Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska cel podróży

15.12.2020

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, typ E. promocja oferty gospodarczej regionu – przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalno-merytoryczną wniosku o dofinansowanie, Uchwałą Nr 1797/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru  do dofinansowania projektu złożonego przez Małopolską Organizację Turystyczną pt. „Małopolska – cel podróży” w odpowiedzi na nabór w trybie nadzwyczajnym nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-026/20 dla Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, typ E. promocja oferty gospodarczej regionu – przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załączniki: