Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

25.05.2022

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 24 maja 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 779/22 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 złożonego przez Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3, w odpowiedzi na nabór nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/21 w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, 9. Oś Priorytetowa Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:

Inne informacje: