Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe Placówek POZ

09.03.2022

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu H. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 8 marca 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 288/22 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.09.02.01-12-0001/22 złożonego przez Województwo Małopolskie pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe Placówek POZ, w odpowiedzi na nabór nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-026/21 w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu H. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, 9. Oś Priorytetowa Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania (.pdf, 215 KB)

Inne informacje:

Skład Komisji Oceny Projektu (.pdf, 378 KB)