Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny.

04.11.2020

Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie nadzwyczajnym w ramach naboru nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/20 przez Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” dla Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa –  Pakiet Medyczny.

Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.