Kwalifikowalność wydatków rozliczanych w ramach projektów UE przez beneficjentów uzyskujących wsparcie z tzw. tarczy antykryzysowej

19.10.2020
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego przekazuje beneficjentom wyjaśnienie dotyczące braku możliwości rozliczenia w ramach projektów UE kosztów sfinansowanych z krajowych środków publicznych za pomocą tzw. tarczy antykryzysowej. Wyjaśnienie zostało przekazane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W przypadku, gdy beneficjent korzysta ze wsparcia na podstawie tarczy antykryzysowej, np. w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, nie może rozliczyć w ramach projektu kosztów, na które pozyskał wsparcie ze środków publicznych innych niż środki europejskie (Budżet Państwa, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Jeżeli zaś beneficjent został zwolniony z zobowiązań publicznoprawnych, np. ze składek ZUS, nie może wysokości tych zobowiązań (zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu) rozliczyć w ramach projektu, ponieważ nie stanowią kosztu beneficjenta. Zobowiązanie publicznoprawne, z którego beneficjent został zwolniony, jako koszt niespełniający zasady faktycznego ponoszenia wydatków (zob. podrozdział 6.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)) – nie może być kwalifikowalny.