Małopolska wspiera ratowników w walce z COVID-19

13.10.2020
O każdej porze dnia i nocy możemy na nich liczyć. Niosą pomoc ryzykując niejednokrotnie własne zdrowie i życie.

Samorząd województwa małopolskiego chcąc wesprzeć służby ratownicze, które na co dzień pomagają mieszkańcom ogłosił otwarty nabór na partnerów, którego celem będzie realizacja wspólnego projektu związanego z walką z pandemią. A wszystko w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ratownicy górscy podczas akcji ratowniczej w górach

Konkurs ma na celu wyłonienie partnerów będących jednostkami ratownictwa górskiego i wodnego, na rzecz utworzenia partnerstwa do wspólnej realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”. Dzięki naszym działaniom, a także ogromnemu doświadczeniu ratowników będziemy mogli sprawnie i efektywnie osiągnąć cele walcząc z koronawirusem

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

Celem realizowanego projektu jest wsparcie służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Projekt ma na celu zapewnienie odpowiednich zasobów środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie, w skład którego wchodzą: jednostka samorządu terytorialnego, 4 państwowe jednostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w zakresie ratownictwa górskiego lub ratownictwa wodnego, wyłonione w ogłoszonym naborze. Liderem partnerstwa jest Województwo Małopolskie.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności walki z koronawirusem, jak również poprawi warunki pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka. Po czym dodaje: - Zakres wsparcia podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w związku z pandemią COVID-19 obejmie m.in.: zakup środków ochrony osobistej, środków i urządzeń do dezynfekcji, zakup aparatury medycznej oraz namiotów pneumatycznych – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia, które będzie owocem wspólnych działań partnerów, będą mieszkańcy Małopolski oraz przebywający na terenie województwa, a także pracownicy jednostek ratownictwa medycznego, pracownicy jednostek ratowniczo-gaśniczych, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, funkcjonariusze i pracownicy służb i formacji przeznaczonych do: ochrony granicy państwa, do ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego. Warto dodać, że kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 3 mln zł, z czego pół miliona złotych zostanie przeznaczonych właśnie dla ratownictwa górskiego i wodnego.

Oferty współpracy należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Regulaminu naboru, w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór na partnera do realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM), nie później niż do dnia 3 listopada 2020 r. do godz. 16.00 - decyduje data doręczenia/wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: a) osobiście do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy (budynek B), 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56 w dni robocze w godzinach od 8.00-16.00, b) drogą pocztową, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Kryteria oceny ofert zawarte są w regulaminie naboru. Wszelkie informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.