Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,3, 9,10 RPO WM 2014-2020

30.10.2020

Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,3, 9,10 RPO WM 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1553/20 z dnia 29 października 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z koniecznością oceny kolejnych projektów w trybie nadzwyczajnym współfinansowanych z EFS w ramach 9 i 10 Osi RPO WM na lata 2014-2020, konieczne jest zaktualizowanie dokumentacji dla naboru w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Typ F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny oraz Poddziałania 10.1.6 CYFRYZACJA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE – Typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.

Poniżej, w plikach do pobrania: