Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,3, 9,10 RPO WM 2014-2020

10.02.2022

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 113/22 z dnia 8 lutego 2022 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zmiana Uchwały wynika z konieczności zaktualizowania dokumentacji dla naboru pozakonkursowego, w związku z koniecznością oceny kolejnych projektów w trybie pozakonkursowym współfinansowanych z EFS w ramach 9 Osi RPO WM na lata 2014-2020,  Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Typ F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny oraz Typ H. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej, w plikach do pobrania: