System składania wniosków jest szczelny i bezpieczny

28.08.2020

W ramach Pakietu Przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej już 3400 przedsiębiorców w naszym województwie otrzymało szybką i sprawną pomoc finansową w wysokości 195 mln zł. System udzielania pomocy odbył się szybko, sprawnie, bezpiecznie i transparentnie. Ale to nie jedyna forma wsparcia - Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 16 mln zł dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Do piątku trwa rejestracja, zaś w poniedziałek rusza nabór.

"Małopolska przeznaczyła ze wszystkich województw najwięcej środków na wsparcie przedsiębiorców, borykających się z trudnościami finansowymi, zaistniałymi wskutek epidemii koronawirusa. Na finansowanie kapitału obrotowego przeznaczyliśmy 274 mln zł tj. 258 mln zł w ramach bonów rekompensacyjnych i 16 mln zł w ramach bonu dla osób samozatrudnionych"

- powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch, ściśle ze sobą połączonych etapach. Bon rekompensacyjny ma charakter dotacji bezzwrotnej, a sam projekt zrealizuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Na stronie www.mcp.malopolska.pl jest dostępny regulamin udzielania grantów w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczości” dla samozatrudnionych.

"Doświadczenia Małopolski w zakresie udzielania pomocy finansowej dla przedsiębiorców pokazują, że można to zrobić sprawnie, bezpiecznie i przede wszystkim transparentnie. Przygotowaliśmy bardzo dobry w Polsce system składania wniosków: łatwy i przyjazny przedsiębiorcom, formularz wniosku oparty na oświadczeniach grantobiorcy. Uprościliśmy system informatyczny. Zrobiliśmy wszystko, aby środki trafiły do małopolskich przedsiębiorców jak najszybciej"

– podkreślił zalety systemu elektronicznego wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

W I etapie trwającym od 17 do 28 sierpnia (piątek, do godz. 12.00) osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą będą miały możliwość założenia konta w systemie www.tarcza.malopolska.pl, wypełnienia wniosku oraz jego zatwierdzenia.

"Małopolska Tarcza Antykryzysowa jest wsparciem dla przedsiębiorców, edukacji i służby zdrowia. Generator księgowania wniosków pozwala na niezwykle bezpieczne składanie wniosków o pomoc"

- wyjaśnił wicemarszałek Łukasz

II etap zaplanowano od 31 sierpnia (od godz. 12.00) do 7 września (do godz. 12.00) lub do chwili, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130 % kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie ww. grantów. W ramach II etapu osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą, będą miały możliwość złożenia w generatorze wcześniej przygotowanych i zatwierdzonych w I etapie wniosków.

"Uruchomiliśmy nabór dla przedsiębiorców jako pierwsi w Polsce. Został przeprowadzony bardzo sprawnie, szybko i w sposób łatwy dla beneficjentów, bo w 11 godzin i 40 minut. Na tak duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców wpłynęło zaledwie 11 reklamacji. To oznacza, że system elektronicznego składania wniosków jest szczelny i bezpieczny"

 – zaznaczył wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

"Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o uruchomieniu nowej formy wsparcia dla samozatrudnionych do wysokości 9 tys. zł, będącej uzupełnieniem wsparcia przygotowanego przez stronę rządową. Na ten cel przeznaczone zostanie kolejne 16  mln zł. Choć wiemy, że ta kwota nie jest w stanie trafić do wszystkich samozatrudnionych w Małopolsce, to pomoże tym, którzy najbardziej odczuli skutki kryzysu"

- dodał wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O bezzwrotny bon może ubiegać się wyłącznie osoba fizyczna będąca małym lub średnim przedsiębiorcą, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą (tj. posiadająca wpis do CEIDG), niezatrudniająca pracowników w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), która jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki: na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku posiada stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą bez jej zawieszania lub zaprzestania, na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku nie zatrudniała ani nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jej sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jej obroty w pełnym miesiącu kalendarzowym czerwcu lub lipcu 2020 r.  w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 75%, w dniu udzielenia pomocy firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu art. 2 pkt. 18 (Dz. U. L nr 187 str. 1 z późn. zm)., na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie lub uregulowała te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznaniu bonu.

Na co może liczyć samozatrudniony?

 Wartość bonu, na jaką mogą liczyć prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, to kwota 9 tys. zł. Środki te posłużą na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności przedsiębiorstwa przez 3 miesiące od dnia wypłaty środków (m.in. opłat eksploatacyjnych, czynszów, zaległych zobowiązań, podatków i opłat lokalnych). 

Całkowity poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Osoba fizyczna może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o przyznanie grantu. 

Warto dodać, że pomoc w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej nie wyklucza korzystania z innych form wsparcia, w tym tych oferowanych przez urzędy pracy oraz ZUS w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, pod warunkiem, że przedsiębiorcy nie będą finansować z tej dotacji tych samych kosztów. 

Grantobiorca jest zobowiązany do niezawieszania i niezamykania działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia wypłaty środków. Następnie powinien złożyć sprawozdanie związane z rozliczeniem bonu. W przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy, grantodawca wystąpi o całkowity zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w ramach grantu do dnia zwrotu. 

***

Przypomnijmy, że Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy. I etap buduje pakiet medyczny (190 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (336,5 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł). II etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i pakiet edukacyjny (35 mln zł). III etap to pakiet rozwoju (279 mln zł). W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono 1 mld zł z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.