Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Najczęściej zadawane pytania - FAQ

23.04.2020
Lista pytań jest na bieżąco uzupełniana i aktualizowana.

Prezentujemy najczęściej zadawane pytania (Frequently Asked Questions-FAQ) wraz z odpowiedziami dotyczące Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, kierowane do naszych specjalistów z Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, którzy są dostępni na naszej infolinii oraz prowadzą konsultacje za pomocą Skype.

AKTUALIZACJA 05.05.2020

1.  Kiedy będzie można składać wnioski o wsparcie pracowników i gdzie dostępna jest dokumentacja związana z Małopolską Tarczą Antykryzysową?
Wszelkie informacje dotyczące wsparcia związanego z Małopolską Tarczą Antykryzysową można uzyskać na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl w zakładce fundusze a koronawirus. Również co do terminów składania wniosków. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to
7 maja 2020 roku.

2.  Gdzie i jak można składać wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w ramach FGŚP?
Wnioski dotyczące dofinansowania wynagrodzeń w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  będzie można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.  Wnioski można składać na dwa sposoby:

3.  Jakie wsparcie jest przewidziane dla dużych przedsiębiorstw?
Duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na:

  • DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW –  do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach
  • ZNIESIENIE OPŁATY PROLONGACYJNEJ (ZUS)
  • WSPARCIE TRANSPORTU
  • UŁATWIENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ
  • KORZYSTNIEJSZE ZASADY ROZLICZANIA STRAT
  • PRZEDŁUŻENIE BANKOWYCH KREDYTÓW OBROTOWYCH
  • DZIAŁANIA I UŁATWIENIA DLA BENEFICJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
  • UELASTYCZNIENIE CZASU PRACY
  • ZWALNIANIE Z NALICZANIA KAR ZA OPÓŹNIENIA W PRZETARGACH PUBLICZNYCH

4. Czy można łączyć wsparcie rządowe z unijnym?

Tak, pod warunkiem zachowania zasady zakazu podwójnego finansowania tożsamych kosztów oraz nieprzekroczenia maksymalnego limitu pomocy.

Po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, będzie obowiązywał limit 800 000,00 EUR brutto na przedsiębiorstwo. Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, dla których pomoc kumulatywnie nie może przekroczyć: 120 000,00 EUR brutto – w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 100 000,00 EUR brutto - w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Wartość dotychczas otrzymanej pomocy przez przedsiębiorstwo można zweryfikować na stronie internetowej SUDOP .

Pomoc może być łączona jeżeli nie będzie przeznaczona na tożsame koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności. Oznacza to, że jeżeli wynagrodzenie pracownika X w miesiącu maju 2020 r. zostanie dofinansowane ze środków publicznych (krajowych bądź europejskich), to wsparcie pochodzące z bonu rekompensacyjnego nie może zostać przeznaczone na wynagrodzenie tego samego pracownika w tym samym miesiącu. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w takiej sytuacji wykorzystać środki pochodzące z bonu rekompensacyjnego na bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa (inne niż wynagrodzenia) lub na wynagrodzenia pracowników, które nie zostały objęte wsparciem publicznym.

5. Czy w Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej również decydującym kryterium będzie spadek obrotów?
Przyjęto wstępne założenie, iż o aplikowanie powinny starać się jedynie te podmioty, których obroty spadły o co najmniej 50% w związku z sytuacją epidemiologiczną.

6. Czy jako rolnik mogę otrzymać wsparcie na opłatę KRUS?
Tak w ramach krajowej tarczy antykryzysowej zostało przewidziane wsparcie dla rolników w postaci zwolnienia na trzy miesiące opłaty KRUS (marzec, kwiecień, maj)

7. Czy mogę otrzymać wsparcie na opłatę ZUS jak jestem samozatrudniony. Wsparcie mogę otrzymać jako mikroprzedsiębiorca nie zatrudniający pracowników?
Tak może Pan złożyć wniosek do ZUS dot. dofinasowania do składek ZUS, które to zostanie pokryte ze środków krajowych za miesiące marzec, kwiecień, maj.

8. Czy jeśli wezmę pożyczkę do 5 tys. zł w ramach wsparcia rządowego to czy później będę mogła się starać o środki dotacyjne z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?
W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej nie przewidziano wykluczenia przedsiębiorców, którzy skorzystali wcześniej ze wsparcia rządowego. Jednak nie będzie  można finansować tego samego wydatku z dwóch źródeł (zakaz podwójnego finansowania) – szczegóły zostaną przedstawione w regulaminie powierzania grantów w ramach poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne w RPO WM. Należy też pamiętać, że limit łącznej pomocy dla jednego przedsiębiorcy w zakresie przeciwdziałaniu negatywnym skutkom gospodarczym epidemii COVID-19 nie może przekroczyć 800 tys. euro.

9.  W związku z wejściem w życie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej i możliwością skorzystania przez firmę z umorzenia składek ZUS oraz jeśli firma korzysta z dotacji unijnych prowadząc projekty badawczo-rozwojowe, czy będzie się mogła ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia netto pracownika plus podatek (składki i inne opłaty)?

Jeśli pytanie dotyczy dofinansowania wynagrodzeń do pracownika, który jednocześnie jest zaangażowany  w realizację prac projektowych, a jego wynagrodzenie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich – wówczas nie ma takiej możliwości, by ubiegać się o wsparcie na wynagrodzenie, ponieważ będzie to podwójne finansowanie, co jest zakazane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków – str. 60, Rozdział 6.7 Zakaz podwójnego finansowania.

Jeżeli zaś chodzi o pracownika, którego wynagrodzenie nie jest finansowane w ramach projektu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, wówczas nie mamy do czynienia z podwójnym finansowaniem i można ubiegać się o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej, o ile wnioskodawca spełnia pozostałe warunki, kwalifikujące do skorzystania ze wsparcia.

10. Jak będzie wyglądał Pakiet Przedsiębiorczości w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?

W ramach Pakietu Przedsiębiorczości można uzyskać bezzwrotną dotację w formie Bonu Rekompensacyjnego. Skorzystać z wsparcia mogą:

 - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.(MŚP)

- MŚP zatrudniające pracowników na terenie województwa małopolskiego w wymiarze co najmniej 1 etatu (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z wyłączeniem właściciela)

- MŚP, którego obroty w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%

- MŚP nie wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

-  MŚP faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego

-na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,

Podstawą obliczenia wartości dofinansowania są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień 1 kwietnia 2020 r. Osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne nie mogą stanowić podstawy obliczenia wartości dofinansowania. Wartość dofinansowania dla pojedynczego przedsiębiorstwa uzależniona jest od zadeklarowanych do utrzymania etatów w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby deklarowanych etatów oraz kwoty bazowej dofinansowania tj. stawki jednostkowej pomnożonej przez 3 miesiące za etat w pełnym wymiarze czasu pracy i wynosi od 9 000,00 PLN do 441 000,00 PLN na koszty utrzymania miejsc pracy. Udzielony grant może zostać przeznaczony na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w celu utrzymania pełnych etatów, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego.

11.  Czy po otrzymaniu Bonu Rekompensacyjnego będę zobowiązany do utrzymania miejsc pracy? Przez jaki okres?

Po otrzymaniu wsparcia w ramach Bonu Rekompensacyjnego będzie obowiązek utrzymania deklarowanych miejsc pracy (etatów) w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego). Warunek dotyczy także niezawieszania działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia uzyskania grantu (tj. otrzymania środków).

12. Jak będzie wyglądał Pakiet Płynności Finansowej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?

Pakiet Płynności Finansowej będzie to pożyczka płynnościowa skierowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość wsparcia w ramach instrumentu będzie wynosić do 500 tys. złotych, w przypadku korzystania z pomocy de minimis nieoprocentowana. W przypadku braku możliwości udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis z powodu wyczerpania limitu tej pomocy, pożyczki będą udzielane zawsze na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Pożyczka udzielana będzie na okres nie dłuższy jak 6 lat. Z środków uzyskanych w ramach Pakietu Płynności Finansowej można będzie pokryć wydatki bieżące, obrotowe: wynagrodzeń pracowników, zobowiązań publiczno-prawnych, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty, wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.. 

13.Jak będzie wyglądało rozliczenie pożyczki uzyskanej w ramach Pakiet Płynności Finansowej?
Wydatkowane środki w ramach pożyczki muszą zostać należycie udokumentowane. Takim dokumentem potwierdzającym wydatkowanie pożyczki zgodnie z celem na jaki została przyznana będzie faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Ważne, aby przedstawione dokumenty w sposób jednoznaczny potwierdzały, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

14. Firma zatrudniała od stycznia do marca 8 pracowników, w kwietniu zwolniła 3 z uwagi na sytuację i niewydolność firmy. Czy może w maju składać wniosek na bon rekompensacyjny na 5 etatów, oczywiście ma spadek o 50 procent obrotów?

TAK,  będzie to 5 etatów. Zgodnie z par.12 Regulaminu podstawą obliczenia wartości dofinansowania są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień 1 kwietnia 2020 r. Osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne nie mogą stanowić podstawy obliczenia wartości dofinansowania.

15. Kwestia zapisów w SZOOP’ie dotyczącym siedziby Wnioskodawcy. Do tej pory w RPO wystarczyło mieć siedzibę, oddział, filię na terenie Małopolski. Teraz zapis SZOOP mówi, że ma być tylko siedziba. Czy firma z siedzibą w Warszawie, mająca oddział w Krakowie może ubiegać się o bon dla pracowników zatrudnionych w Krakowie?

Nie. Założenie jest takie, że chodzi o etaty i firmy z Małopolski. Wsparcie w formie grantów przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP posiadających siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego. 

16. Czy spółka z o. o. może otrzymać bon rekompensacyjny dla jednego ze wspólników, który posiada umowę o pracę z tą spółką?

Tak, jeśli jest to umowa o pracę na etat (jest to utrzymanie pełnego etatu). Wykluczenie
właściciela, o którym jest mowa w produkcie dotyczy samozatrudnionych/jednoosobowych działalności gospodarczych – w tym wypadku mamy do czynienia z sytuacją iż jest spółka, której jeden ze współwłaścicieli jest jednocześnie pracownikiem, zatem nie jest to jednoosobowa działalność gospodarcza.

17. W jakim okresie należy wydatkować środki otrzymane z tytułu "bonu rekompensacyjnego"? Czy są to 3 miesiące, podczas których należy utrzymać liczbę osób zatrudnionych?  

TAK, na etapie rozliczania wniosku weryfikowane będzie czy w okresie 3 miesięcy od uzyskania grantu (tj. otrzymania środków) działalność gospodarcza grantobiorcy nie została zawieszona oraz czy w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu nie nastąpiła redukcja zatrudnienia w stosunku do deklarowanego we wniosku. Na etapie kontroli ilość zatrudnionych będzie sprawdzana zgodnie z dokumentami źródłowymi wskazanymi we wniosku.

18. Czy będą jakiekolwiek ograniczenia w wydatkowaniu środków z bonu?

Tak, ale bardziej dot. ogólnych zasad pomocy publicznej (np. brak możliwości wsparcia sektora wydobywczego itp., jak również nie pokrywanie tych samych wydatków z różnych środków publicznych – tzw. podwójne finansowanie) niż katalog wydatków niekwalifikowalnych. Dopuszcza się bardzo szerokie wykorzystanie tych środków – spłatę zaległych zobowiązań, rachunków, opłat, wynagrodzeń, rat leasingowych itd.

19. Czy środkami z bonów/pożyczki mogę zapłacić za faktury/zobowiązania zaciągnięte przed datą aplikacji? (Czyli zadłużenie które powstało na skutek pandemii)

Tak

20. Czy zadeklarowanym etatem może być osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim?

Tak, pod warunkiem jeżeli jest ktoś zatrudniony na zastępstwo osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim.  Zgodnie z par.12 Regulaminu podstawą obliczenia wartości dofinansowania są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień 1 kwietnia 2020 r. Osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne nie mogą stanowić podstawy obliczenia wartości dofinansowania.

21. Czy zadeklarowanym etatem może być osoba przebywająca na urlopie wychowawczym?

Tak, pod warunkiem jeżeli jest ktoś zatrudniony na zastępstwo osoby przebywającej na urlopie wychowawczym.  Zgodnie z par.12 Regulaminu podstawą obliczenia wartości dofinansowania są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień 1 kwietnia 2020 r. Osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne nie mogą stanowić podstawy obliczenia wartości dofinansowania.

22. Czy muszę zwrócić 9 tys. PLN jeśli w ciągu 3 miesięcy od otrzymania bonu dany pracownik złoży wypowiedzenie stosunku pracy? 

Niekoniecznie. Co do zasady celem grantu jest utrzymanie wszystkich stanowisk pracy, co oznacza, że należy utrzymać tyle etatów ile zostało zadeklarowanych we wniosku o udzielenie grantu. Ewentualne nadzwyczajne okoliczności, których nie można było przewidzieć (np. wystąpienie "siły wyższej") będą indywidualnie rozstrzygane.

23. Firma zatrudnia 55 osób, z czego 10 jest pracownikami na umowach cywilno-prawnych, więc de facto etatów jest 45 - czy taki podmiot może ubiegać się o bon dla 45 osób?

Tak.

24. Czyli jeżeli 1 kwietnia pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 33 dni, bądź urlopie wychowawczym, a na dzień złożenia wniosku już był w pracy to normalnie można wliczyć jego etat?

Jeżeli 1 kwietnia 2020 r. ktoś był na zwolnieniu dłuższym niż 33 dni, bądź urlopie wychowawczym, a na dzień złożenia wniosku już był w pracy, to można wliczyć jego etat.

25. Jak należy liczyć obrót, jeżeli w kwietniu wpłynęła dotacja za część usług świadczonych w marcu? Czy należy ją wliczyć do obrotu kwietniowego, mimo że usługa była świadczona w marcu? Czy pokazać globalnie kwiecień?

Obrót obliczany jest na podstawie zapisów zdarzeń gospodarczych ujętych w zapisach księgowych Grantobiorcy. Czyli jeśli faktury, rachunki ujęto np. w miesiącu marcu pomimo, że zapłatę otrzymano miesiąc później to do obrotu  zliczamy wartości z miesiąca marca.

26. Czy będą wyciągane jakieś konsekwencje jeżeli na etapie kontroli okaże się, że nastąpiła pomyłka w wyliczeniu/ wykazaniu obrotu o jakąś kwotę, ale spadek obrotu nadal będzie większy niż 50% w porównaniu do 2 półrocza 2019?

Jeśli nastąpi pomyłka w wyliczeniach obrotu, ale na etapie kontroli weryfikacja potwierdzi, że spadek obrotu nadal będzie większy niż 50% w porównaniu do 2 półrocza 2019 roku to nieprawidłowości nie będzie ponieważ nadal zostaną zachowane warunki dostępu.

27. Czy jeżeli w maju nastąpi zakup paliwa, który zostanie sfinansowany np. z jakiegoś programu rządowego, a następnie w czerwcu nastąpi ponownie zakup paliwa, to czy będzie można sfinansować go ze środków bonu?

Jeśli chodzi o zakup paliwa to dopuszczalny jest zakup paliwa w maju z innych źródeł, a następnie w czerwcu ze środków bonu. Taka sytuacja nie zostanie potraktowana jako nieprawidłowość dotyczącą podwójnego dofinansowania. Środki publiczne należy wydawać celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie.

28. Co należy zrobić jeżeli finalnie nie uda się wydać środków z bonu na koszty, które zostały zadeklarowane w polu B.1 Opis bieżącej sytuacji i wskazania przeznaczenia bonu rekompensacyjnego?

Jeśli Grantodawca chce sfinansować wydatki inne niż w opisie bieżącej sytuacji to może ich dokonać, ale muszą one być związane z bieżącą działalnością firmy/ przyczyniać się do utrzymania miejsc pracy. Pamiętać należy, że środki te należy wydawać celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie.

29. Jak będzie liczone zatrudnienie pracownika, który korzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola-szkoły?

Podejście do opieki w związku z COVID-19 jest tak samo traktowane jak urlop wychowawczy, czy macierzyński. Jeżeli 1 kwietnia 2020 r. pracownik był na opiece w związku z COVID-19, a na dzień złożenia wniosku już był w pracy, to można wliczyć jego etat.

30. Jak dokumentować wydatkowane środki?

Należy dokumentować wydatki zgodnie z ewidencją prowadzoną u przedsiębiorcy. Przedsiębiorca powinien ponosić wydatki niezbędne do utrzymania zatrudnienia oraz wydawać je celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie. Nie ma konieczności przeprowadzenia rozeznania rynku.

31. Jeżeli główne PKD klasyfikuje Przedsiębiorcę jako TYP B, a inne PKD działalności jako TYP A to jaki typ należy wybrać, żeby prawidłowo się zaklasyfikować?

Jeżeli chociaż w części działalność Przedsiębiorcy podlegała całkowitemu zakazowi prowadzenia działalności ustanowionemu w drodze przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. to powinien zaklasyfikować swój wniosek do typu A.

32.O jakich zmianach powstałych w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a podpisaniem umowy należy powiadomić Grantodawcę?

O wszelkich zmianach w oświadczeniach i dokumentacji mających wpływ na zapisy wniosku, dotyczących np. uzyskania innego dofinansowania lub zmian w kwestii zatrudnienia.