Wsparcie dla przedsiębiorstw z Małopolski

25.06.2020

Mikro, małe i średnie firmy z Małopolski, które ucierpiały na skutek kryzysu wywołanego pandemią mogą ubiegać się o pożyczkę płynnościową i dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności. Wsparcie pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

W związku z informacjami które pojawiają się min. na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl   informujemy, że  wsparcie dotacyjne na kapitał obrotowy  dla przedsiębiorstw z Małopolski dotyczy wyłącznie średnich firm, czyli zatrudniających od 50 do 249 pracowników (status przedsiębiorstwa powinien być zgodny z definicją podręcznika który dostępny jest pod tym adresem. Wsparcie przekazywane będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Nabór wniosków rozpoczął się 15 czerwca br., szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie PARP.

Mikro i małe przedsiębiorstwa z Małopolski otrzymały już pomoc w postaci bonów rekompensacyjnych, konkurs odbył się 7 maja br. Informujemy, że na dzień dzisiejszy nie planuje się powtórnego naboru w ramach bonów rekompensacyjnych.

W związku z powyższym mikro, małe, średnie firmy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze z Małopolski, które nie zatrudniają pracowników mogą starać się o pożyczkę płynnościową z Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój (POIR) lub Regionalnego Programu (RPO). Pożyczka płynnościowa umożliwia ww. firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Pożyczka Płynnościowa POIR

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych POIR:

 • Okres spłaty pożyczki - do 6 lat
 • Oprocentowanie - 0%
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
 • Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Jakie są warunki skorzystania?

 • Firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
 • Na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.
 • Pożyczki Płynnościowe są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

Lista instytucji finansujących w Małopolsce:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach,

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Aktualnie nabory są wstrzymane. Na przełomie czerwca i lipca fundusze mają być zasilone dodatkowymi środkami. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie BGK.

Pożyczka Płynnościowa RPO

Pożyczka płynnościowa z RPO w Województwie Małopolskim o finansowaniu od 10 tys. zł do 500 tys. zł dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy. Przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki

Cel finansowania:

 • Przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa małopolskiego, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące, mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej
 • Wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • Zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, 
 • Spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • Zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • Wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Warunki:

 • Pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2020 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
 • Wypłata pożyczki następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Okres karencji: do 6 miesięcy

Skontaktuj się!

Lista operatorów podana jest na stronie BGK pod ofertą: Pożyczka płynnościowa i pożyczka płynnościowa dla startupów

Aktualnie wnioski są przyjmowane na listy rezerwowe przez operatorów.

Dofinansowanie z EFS

Ponadto informujemy, że w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym samozatrudnieni, mogą ubiegać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności: od 50% do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (uzależnione od spadku obrotów – 30%-80%). Wsparcie udzielane  jest za pośrednictwem Grodzkich lub Powiatowych Urzędów Pracy właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Więcej informacji na wskazany temat znajduje się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Zachęcamy również do zapoznania się z krajową ofertą wsparcia w ramach walki z pandemią na stronie www.gov.pl