Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny

10.11.2020

Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie nadzwyczajnym w ramach naboru nr RPMP.10.01.06-IP.01-12-022/20 przez Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego -Departament Edukacji pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” dla Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.