Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom.

16.05.2020

Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-011/20 przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” dla Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu G. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w placówkach pobytu całodobowego.

Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.