​Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Typ projektu B. granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół

05.07.2022

Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie nadzwyczajnym w ramach naboru nr RPMP.10.01.06-IP.01-12-018/22 przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Edukacji pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” dla Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Typ projektu B. granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II.

Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.