Często zadawane pytania

W tym dziale znajdziesz najczęściej zadawane pytania związane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji uzyskasz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, a także w zestawieniach najczęściej zadawanych pytań dotyczących poszczególnych naborów.

Szukam informacji o koronawirusie

Tarcza Antykryzysowa – Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Prezentujemy najczęściej zadawane pytania (Frequently Asked Questions-FAQ) wraz z odpowiedziami dotyczące Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, kierowane do naszych specjalistów z Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, którzy są dostępni na naszej infolinii oraz prowadzą konsultacje za pomocą Skype.
Lista pytań jest na bieżąco uzupełniana i aktualizowana.

1.  Kiedy będzie można składać wnioski o wsparcie pracowników i gdzie dostępna jest dokumentacja związana z małopolską tarczą?
Wszelkie informacje dotyczące wsparcia związanego z Małopolską tarczą kryzysową można uzyskać na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl w zakładce fundusze a koronawirus. Również co do terminów składania wniosków. 

2.  Gdzie i jak można składać wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w ramach FGŚP?
Wnioski dotyczące dofinansowania wynagrodzeń w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  będzie można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.  Wnioski można składać na dwa sposoby:

3.  Jakie wsparcie jest przewidziane dla dużych przedsiębiorstw?
Duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na:

 • DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW –  do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach
 • ZNIESIENIE OPŁATY PROLONGACYJNEJ (ZUS)
 • WSPARCIE TRANSPORTU
 • UŁATWIENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ
 • KORZYSTNIEJSZE ZASADY ROZLICZANIA STRAT
 • PRZEDŁUŻENIE BANKOWYCH KREDYTÓW OBROTOWYCH
 • DZIAŁANIA I UŁATWIENIA DLA BENEFICJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
 • UELASTYCZNIENIE CZASU PRACY
 • ZWALNIANIE Z NALICZANIA KAR ZA OPÓŹNIENIA W PRZETARGACH PUBLICZNYCH

4.  Czy można łączyć wsparcie rządowe z unijnym?
Tak, będzie można łączyć obydwa wsparcia. 

AKTUALIZACJA 10.04.2020

5.  Czy średnia firma będzie mogła się ubiegać o wsparcie w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?
Tak, średnia firma również będzie mogła otrzymać wsparcie. Wsparcie będzie przeznaczone dla wszystkich tych podmiotów, w których na moment aplikowania było zatrudnionych od 1 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

6.  Czy w Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej również decydującym kryterium będzie spadek obrotów?
Przyjęto wstępne założenie, iż o aplikowanie powinny starać się jedynie te podmioty, których obroty spadły o co najmniej 50% w związku z sytuacją epidemiologiczną.

7.  Czy jako rolnik mogę otrzymać wsparcie na opłatę KRUS?
Tak w ramach krajowej tarczy antykryzysowej zostało przewidziane wsparcie dla rolników w postaci zwolnienia na trzy miesiące opłaty KRUS (marzec, kwiecień, maj)

8.  Czy mogę otrzymać wsparcie na opłatę ZUS jak jestem samozatrudniony. Wsparcie mogę otrzymać jako mikroprzedsiębiorca nie zatrudniający pracowników?
Tak może Pan złożyć wniosek do ZUS dot. dofinasowania do składek ZUS, które to zostanie pokryte ze środków krajowych za miesiące marzec, kwiecień, maj.

9.  Czy jeśli wezmę pożyczkę do 5 tys. zł w ramach wsparcia rządowego to czy później będę mogła się starać o środki dotacyjne z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?
W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej nie przewidziano wykluczenia przedsiębiorców, którzy skorzystali wcześniej ze wsparcia rządowego. Należy jednak pamiętać, że limit łącznej pomocy dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 800 tys. euro.

10.  W związku z wejściem w życie Tarczy antykryzysowej i możliwością skorzystania przez firmę z umorzenia składek ZUS oraz jeśli firma korzysta z dotacji unijnych prowadząc projekty badawczo-rozwojowe, czy będzie się mogła ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia netto pracownika plus podatek (składki i inne opłaty)?
Jeśli pytanie dotyczy dofinansowania wynagrodzeń do pracownika, który jednocześnie jest zaangażowany  w realizację prac projektowych, a jego wynagrodzenie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich – wówczas nie ma takiej możliwości, by ubiegać się o wsparcie na wynagrodzenie, ponieważ będzie to podwójne finansowanie, co jest zakazane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków – str. 60, Rozdział 6.7 Zakaz podwójnego finansowania.
Jeżeli zaś chodzi o pracownika, którego wynagrodzenie nie jest finansowane w ramach projektu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, wówczas nie mamy do czynienia z podwójnym finansowaniem i można ubiegać się o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej, o ile wnioskodawca spełnia pozostałe warunki, kwalifikujące do skorzystania ze wsparcia.

11. Jak będzie wyglądał Pakiet Przedsiębiorczości w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?
W ramach Pakietu Przedsiębiorczości zostanie uruchomiona dotacja bezzwrotna w formie Bonu Rekompensacyjnego. Wsparcie będzie skierowane dla podmiotów zatrudniających od 1 do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar pracy, z wyłączeniem właściciela) i którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 50% (w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich obrotów z 2 półrocza 2019 roku, w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19). Wsparcie będzie wynosić 9000 zł na utrzymany etat (ilość bonów dla pojedynczego przedsiębiorstwa uzależniona jest od zadeklarowanych do utrzymania miejsc pracy i wynosi od 1 – 49.  kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby etatów oraz kwoty bazowej bonu i będzie wynosić od 9 do 441 tyś zł). Z dofinansowania będzie można pokryć wszelkie niezbędne wydatki celem utrzymania bieżącej działalności firmy, a więc: opłat eksploatacyjnych, czynszów, zaległych zobowiązań, podatków i opłat lokalnych, wynagrodzeń pracowników, jak również wykorzystanie jako zabezpieczenie pożyczki/kredytu obrotowego.

12.  Czy po otrzymaniu Bonu Rekompensacyjnego będę zobowiązany do utrzymania miejsc pracy?
Przez jaki okres? Po otrzymaniu wsparcia w ramach Bonu Rekompensacyjnego będzie obowiązek utrzymania deklarowanych miejsc pracy (etatów) w okresie 3 miesięcy od uzyskania bonu (tj. otrzymania środków). Działalność gospodarcza nie została zawieszona oraz nie nastąpiła redukcja zatrudnienia w stosunku do deklarowanego we wniosku o bon.

13. Jak będzie wyglądał Pakiet Płynności Finansowej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?
Pakiet Płynności Finansowej będzie to pożyczka płynnościowa skierowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość wsparcia w ramach instrumentu będzie wynosić do 500 tys. złotych, w przypadku korzystania z pomocy de minimis nieoprocentowana. W przypadku braku możliwości udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis z powodu wyczerpania limitu tej pomocy, pożyczki będą udzielane zawsze na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Pożyczka udzielana będzie na okres nie dłuższy jak 6 lat. Z środków uzyskanych w ramach Pakietu Płynności Finansowej można będzie pokryć wydatki bieżące, obrotowe: wynagrodzeń pracowników, zobowiązań publiczno-prawnych, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty, wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.. 

14.Jak będzie wyglądało rozliczenie pożyczki uzyskanej w ramach Pakiet Płynności Finansowej?
Wydatkowane środki w ramach pożyczki muszą zostać należycie udokumentowane. Takim dokumentem potwierdzającym wydatkowanie pożyczki zgodnie z celem na jaki została przyznana będzie faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Ważne, aby przedstawione dokumenty w sposób jednoznaczny potwierdzały, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

Szukam informacji o wskaźnikach

Jak prawidłowo mierzyć poziom wskaźników rezultatu bezpośredniego „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M" oraz „Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)” w okresie trwałości?

Wskaźnik służy do pomiaru liczby etatów w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło oraz umów zlecenia czy samozatrudnienia - kontraktu,) i odnosi się jedynie do nowych stanowisk pracy (etatów) powstałych w wyniku efektów wpieranego projektu w danym podmiocie. Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na Kobiety (K) i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O).

Zgodnie z definicjami wskaźników zawartymi w Regulaminach konkursów (Zał. 8) ogłaszanych w latach 2015 i 2016 miejsce pracy powstałe w wyniku realizacji projektu, musi spełniać wymóg trwałości tzn. musi być utrzymane przez beneficjenta co najmniej 2 lata od daty utworzenia danego miejsca pracy (etatu), chyba że odrębne przepisy lub zasady programowe nakładają bardziej restrykcyjne obowiązki w tym zakresie.

Nawiązując do przepisów nadrzędnych nad postanowieniami IZ we wskazanych wskaźnikach miejsce pracy musi być utrzymane przez Beneficjenta zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozdziale 5 - Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności projektów pkt. 5.3 Trwałość projektu ppkt. 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. 5 lub 3 lata (w zależności od formy Beneficjenta).

Szukam informacji o zasadzie konkurencyjności

Kiedy stosujemy zasadę konkurencyjności w projektach dofinansowanych ze środków europejskich?

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, udzielenie zamówienia zgodnie z zasada konkurencyjności następuje w przypadku:

 1. beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, 
 2. beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień  o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto,  lub w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie Konkurencyjności,  dostępnej pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej:

 1. opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji),
 2. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,
 3. kryteria oceny oferty,
 4. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
 5. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
 6. termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin wynosi nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy,
 7. termin realizacji umowy,
 8. informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
 9. określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
 10. informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje,
 11. informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień.

Ważne: W celu prawidłowej realizacji zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności , beneficjenci powinni stosować zasady zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w szczególności w pkt. 6.5.2 Zasada konkurencyjności.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności

Szukam informacji o promocji projektu

Gdzie mogę znaleźć informacje o wymaganiach dotyczących promocji projektu?

Działania informacyjno-promocyjne mają na celu przekazanie informacji obywatelom Unii Europejskiej o sposobie, w jaki inwestowane są zasoby finansowe UE. Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek informowania opinii publicznej (w tym osób uczestniczących w projekcie) o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe, m.in. dzięki pomocy unijnej.

Beneficjent, realizujący projekt, ma obowiązek informowania o projekcie od momentu uzyskania dofinansowania. Jeżeli wnioskodawca prowadził działania w ramach projektu w okresie poprzedzającym moment uzyskania dofinansowania, nie ma obowiązku uzupełnienia odpowiednimi znakami i informacjami powstałej dotychczas dokumentacji dotyczącej projektu.

Wszelkie informacje i wskazówki  dla Beneficjentów, związane z obowiązkami informacyjno–promocyjnymi dostępne są w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Informacje zawarte w Podręczniku dotyczą zarówno beneficjentów regionalnych programów operacyjnych jak i beneficjentów krajowych programów operacyjnych.

Pobranie logotypów przez beneficjentów RPO WM oraz zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad promowania projektów

Informacje nt. projektów, które uzyskały dofinansowanie, umieszczane są także w serwisie Mapa Dotacji UE.

Szukam informacji o środkach na założenie firmy

Jestem osobą niepracującą ale nie jestem zarejestrowany w PUP, czy mogę ubiegać się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
 1. Tak, osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, istnieje kilka wariantów ubiegania się o środki na ten cel. 
  W naborach wybrani zostali tzw. Operatorzy czyli podmioty które realizują projekty i oferują osobą zainteresowanym m.in. jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie nie przekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia 
  • dla osób młodych w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (które spełniają łącznie trzy warunki: nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, –  wsparcie pochodzi z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.  
  Osoby poszukujące informacji m.in. na temat dostępnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać z przyjaznego dla użytkownika narzędzia jakim jest wyszukiwarki dotacji, dostępna pod adresem: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/ w której po włączeniu filtrów Osoba poniżej 30 lat/ Osoba od 30 lat oraz klikając wybierz a następnie odznaczając ,,małopolskie”,  wyświetla się lista projektów realizowanych na terenie Małopolski, w których oferowane są także środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
   w przypadku osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, należących co najmniej do jednej z grup:  
  - osoby powyżej 50 roku życia
  - kobiety
  - osoby z niepełnosprawnościami
  - osoby długotrwale bezrobotne
  - osoby o niskich kwalifikacjach
  –  wsparcie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnym Województwa Małopolskiego
  W procedurze konkursowej wyłoniono 5 operatorów, którzy realizują projekty związane z przyznawaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla mieszkańców poszczególnych powiatów, na terenie pięciu subregionów w Małopolsce:  
  - SUBREGION MAŁOPOLSKA ZACHODNIA (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) Nazwa projektu: Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej – realizator: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
  - SUBREGION KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITARNY WRAZ Z METROPOLIĄ KRAKOWSKĄ (powiaty: miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki) Nazwa projektu: Dobry Czas na Biznes – KOM – realizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  - SUBREGION TARNOWSKI (powiaty: miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski) Nazwa projektu: Dobry czas na biznes – ST - realizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  - SUBREGION SĄDECKI (powiaty: miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) Nazwa projektu: Mój szef to ja! -  Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o
  - SUBREGION PODHALAŃSKI (powiaty: nowotarski, suski, tatrzański) Nazwa projektu: Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą – realizator: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

  W celu uzyskania bliższych informacji, zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych dedykowanych w/w projektom oraz  kontaktu z właściwym Operatorem.

 2. Mieszkańcy Województwa Małopolskiego, w tym także osoby bezrobotne  wciąż mogą wziąć udział w projekcie Nowy Małopolski Przedsiębiorca, w którym można uzyskać pożyczkę preferencyjną w wysokości od 10 do 50 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,00% w skali roku, bez dodatkowych opłat, maksymalny okres spłaty wynosi 60 miesięcy. Osoba która otrzyma pożyczkę może skorzystać z 12 miesięcznego okresu karencji w spłacie.
 3. W przypadku osób które panują otworzyć i prowadzić działalności gospodarczej na terenie gmin wiejskich, wiejsko-miejskich do 20 tys. mieszkańców, istnieje możliwość ubiegania się w  trybie konkursowym o dotację ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na otwarcie działalności gospodarczej. Dotacje dostępne będę dla mieszkańca terenów wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD), do której należy gmina, gdzie będzie otwarta i prowadzona działalność gospodarcza. Minimalna wysokość premii wynosi 50 tys. zł a maksymalna wysokość to 100 tys. zł na jednego przedsiębiorcę w latach 2014-2020. Poszczególne LGD ustaliły konkretną wysokość wsparcia jaka będą oferować na swoim terenie. Aby uzyskać wsparcie projekt będzie musiał wpisywać się w Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) przygotowaną przez daną LGD. W celu sprawdzenia czy Twój pomysł na biznes wpisuje się Strategie Rozwoju Lokalnego, skontaktuj się w właściwą LGD, działającą na terenie Województwa Małopolskiego. 
  W maju 2016 r. zostały podpisane umowy ramowe na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. LSR) ze wszystkimi działającymi w Województwie Małopolskim 32 Lokalnymi Grupami Działania. Mogą więc one przygotowywać pierwsze konkursy, w tym także dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. Pierwsze tury naborów są już ogłaszane przez poszczególne LGD.
 4. Osoby zamieszkujące województwo małopolskie, nieposiadające zatrudnienia i niewykonujące pracy zarobkowej, będące:
  - studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
  - absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
  - zarejestrowanym bezrobotnym, mogą korzystać z programu pożyczkowego Wsparcie w starcie, oferującego wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 80 381,60 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 114,48 zł. Fundusz pożyczkowy posiada stałe oprocentowanie 0,44%, bez prowizji i dodatkowych opłat. Pożyczki udzielane są na 7 lat (podjęcie działalności) i 3 lata (utworzenie miejsca pracy). Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału. Wszelkie informacje po pożyczce, w tym lista pośredników, dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: wsparciewstarcie.bgk.pl.

Jestem zarejestrowany w Urzędzie pracy jako osoba bezrobotna czy mogę ubiegać się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
 1. Tak, osoby posiadające status osoby bezrobotnej mogą korzystać m.in. ze środków dotacyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dostępnych za pośrednictwem Urzędów Pracy. 
  Urzędy Pracy, realizują projekty i oferują jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie nie przekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia:
   dla osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które w wymaganym okresie wstecz nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu – wsparcie pochodzi z Programu Wiedza Edukacja Rozwój
  • w przypadku osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy zarejestrowanych we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy i zakwalifikowanych do profilu I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) należących co najmniej do jednej z poniższych grup: 
  - osoby powyżej 50 roku życia
  - kobiety
  - osoby z niepełnosprawnościami
  - osoby długotrwale bezrobotne
  - osoby o niskich kwalifikacjach
  –  wsparcie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnym Województwa Małopolskiego.
  W celu uzyskania bliższych informacji na temat warunków i procedur, związanych z pozyskaniem wsparcia, zachęcamy do kontaktu z Urzędem Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.  

  Osoby poszukujące informacji nt. dostępnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać z przyjaznego dla użytkownika narzędzia jakim jest wyszukiwarki dotacji, dostępna pod adresem: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/ w której po włączeniu filtrów Osoba poniżej 30 lat/ Osoba od 30 lat oraz klikając wybierz, a następnie odznaczając ,,małopolskie”,  wyświetla się lista projektów realizowanych na terenie małopolski, w których oferowane są m.in. środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 2. Mieszkańcy Województwa Małopolskiego, w tym także osoby bezrobotne  wciąż mogą wziąć udział w projekcie Nowy Małopolski Przedsiębiorca, w którym można uzyskać pożyczkę preferencyjną w wysokości od 10 do 50 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,00% w skali roku, bez dodatkowych opłat, maksymalny okres spłaty wynosi 60 miesięcy. Osoba która otrzyma pożyczkę może skorzystać z 12 miesięcznego okresu karencji w spłacie.
 3. W przypadku osób które panują otworzyć i prowadzić działalności gospodarczej na terenie gmin wiejskich, wiejsko-miejskich do 20 tys. mieszkańców, istnieje możliwość ubiegania się w  trybie konkursowym o dotację ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na otwarcie działalności gospodarczej. Dotacje dostępne będę dla mieszkańca terenów wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD), do której należy gmina, gdzie będzie otwarta i prowadzona działalność gospodarcza. Minimalna wysokość premii wynosi 50 tys. zł a maksymalna wysokość to 100 tys. zł na jednego przedsiębiorcę w latach 2014-2020. Poszczególne LGD ustaliły konkretną wysokość wsparcia jaka będą oferować na swoim terenie. Aby uzyskać wsparcie projekt będzie musiał wpisywać się w Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) przygotowaną przez daną LGD. W celu sprawdzenia czy Twój pomysł na biznes wpisuje się Strategie Rozwoju Lokalnego, skontaktuj się w właściwą LGD, działającą na terenie Województwa Małopolskiego. 
  W maju 2016 r. zostały podpisane umowy ramowe na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. LSR) ze wszystkimi działającymi w Województwie Małopolskim 32 Lokalnymi Grupami Działania. Mogą więc one przygotowywać pierwsze konkursy, w tym także dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. Pierwsze tury naborów są już ogłaszane przez poszczególne LGD.
 4. Osoby zamieszkujące województwo małopolskie, nieposiadające zatrudnienia i niewykonujące pracy zarobkowej, będące:
  - studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
  - absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
  - zarejestrowanym bezrobotnym, mogą korzystać z programu pożyczkowego Wsparcie w starcie, oferującego wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 80 381,60 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 114,48 zł. Fundusz pożyczkowy posiada stałe oprocentowanie 0,44%, bez prowizji i dodatkowych opłat. Pożyczki udzielane są na 7 lat (podjęcie działalności) i 3 lata (utworzenie miejsca pracy). Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału. Wszelkie informacje po pożyczce, w tym lista pośredników, dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: wsparciewstarcie.bgk.pl.

Szukam informacji o rozwoju przedsiębiorstwa

Czy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 istnieje możliwość dofinansowania projektu polegającego na wymianie maszyn na bardziej energooszczędne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020 przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na tego typu projekty. Będzie to możliwe w ramach IV Osi Regionalna polityka energetyczna – Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa. 

Należy jednak mieć na uwadze, że wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji (w tym m.in.  zamiana technologii, wymiana maszyn czy modernizacja środków produkcji) może zostać przeprowadzone tylko jako element szerszego projektu polegającego głównie na : kompleksowej termomodernizacji budynków lub inwestycji w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, a także kompleksowych projektów zawierających oba wskazane elementy.

Szukam informacji o konkursach

Gdzie mogę znaleźć odpowiedzi na pytania do konkretnego konkursu?

Odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych konkursów, ogłaszanych w ramach programu regionalnego tzw. FAQ,  publikowane są każdorazowo pod konkretnym ogłoszeniem o konkursie. Wnioskodawcy, aby trafić do poszukiwanych informacji, powinien:

 1. Wejść na stronę internetową www.rpo.malopolska.pl - wybrać zakładkę Zobacz ogłoszenia wyniki naborów wniosków
 2. Odszukać interesujące ogłoszenie o konkursie  np. Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP
 3. U dołu witryny, pod częścią zatytułowaną Inne ważne informacje - Pytania i odpowiedzi zamieszczony jest się link pod nazwą Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Tam publikowane są pytania dotyczące konkursów, z którymi może zapoznać poszukując informacji dotyczących naboru.

Szukam informacji o terminach naborów wniosków

Kiedy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego?

Wnioski do programu regionalnego Wnioskodawca może składać jedynie w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze dla danego konkretnego działania/poddziałania. Lista aktualnie prowadzonych naborów dostępna jest w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów. Warto również zapoznać się z aktualnym harmonogramem naborów wniosków na najbliższy rok, gdzie publikujemy informacje o planowanych terminach naboru wniosków. Harmonogram naborów na kolejny rok kalendarzowy 2017, opublikowany zostanie na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl do 30 listopada br.

Szukam informacji o sposobie wyboru projektów w ramach Programu Regionalnego w województwie małopolskim

Jakie są zasady wyboru projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym?

Zgodnie z ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wybór projektów do dofinansowania może nastąpić w trybie konkursowym lub pozakonkursowym. Zastosowanie odpowiednich trybów wyboru projektów w ramach poszczególnych działań, poddziałań lub typów projektów jest zgodne z kierunkowymi zasadami wyboru projektów określonymi w Programie.

Tryb konkursowy jest podstawowym trybem wyboru projektów. W tej procedurze wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach konkursu organizowanego oraz przeprowadzanego przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK).

Tryb pozakonkursowy może zostać zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. W trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych.

Czym różni się konkurs zamknięty od naboru otwartego?

W trybie konkursowym nabór wniosków może być prowadzony w formule:

 • naboru zamkniętego – wówczas wskazywany jest względnie krótki okres naboru projektów (co do zasady od 7 do 30 dni kalendarzowych). Po jego zakończeniu projekty, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze podlegają ocenie. W jej wyniku tworzony jest ranking oparty na liczbie otrzymanych punktów. Dofinansowanie otrzymują projekty ocenione najwyżej – do wysokości puli środków przeznaczonej na dany konkurs, lub 
 • naboru otwartego – w tym przypadku wskazywany jest względnie długi okres naboru projektów (co do zasady rok kalendarzowy), w trakcie którego projekty są oceniane na bieżąco. Projekty pozytywnie ocenione są sukcesywnie wybierane do dofinansowania – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na dany konkurs. W przypadku, gdy przed upływem terminu zakończenia naboru dostępna alokacja zostanie wyczerpana konkurs ulega zamknięciu. Istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia (lub zawieszenia) konkursu. Warunki i sposób postępowania w tym zakresie są określane w regulaminie konkursu.

Szukam informacji o systemie e-RPO

W jaki sposób mogę złożyć wniosek o dofinansowanie do Programu Regionalnego w województwie małopolskim?

Składanie przez Wnioskodawcę wniosku aplikacyjnego, wraz z załącznikami oraz prowadzenie korespondencji w trakcie procedury aplikowania o wsparcie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu e-RPO, z wykorzystaniem zewnętrznego bezpiecznego podpisu elektronicznego (plik xsades) z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym.

System e-RPO jest lokalnym systemem informatycznym wspierającym wdrażanie Programu Regionalnego w województwie małopolskim. Korzystanie z Systemu e-RPO wymaga uprzedniej rejestracji w celu założenia konta i możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Wnioskodawcę systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 • posiadania dostępu do Internetu o sugerowanej przepustowości 1 Mb/s,
 • zastosowania przeglądarek Explorer 10, Chrome 36, Opera 11 oraz Safari 5.0 lub nowszych wersji skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z Javascriptu, Cookies, SSL oraz Apletów Java, 
 • maksymalna wielkość załączników przesyłanych w systemie e-RPO wynosi 20 MB, jednak rekomendowana wielkość pojedynczego załącznika to 5 MB,
 • dopuszczalne formaty załączników to: pdf, xls, xlsx, jpg, tiff, xsades, 
 • system e-RPO nie posiada funkcji przesyłania plików skompresowanych, 
 • system e-RPO został zoptymalizowany dla przeglądarek internetowych o rozdzielczości 1280x800 oraz wyższych, 
 • zaleca się zainstalowanie na komputerze oprogramowania antywirusowego oraz firewall.

Wniosek złożony w innej formie, np. wypełniony odręcznie lub w edytorze tekstu (np. MS WORD, Excel), wydrukowany lub zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/ DVD, dysk przenośny) zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Za złożony uznaje się wniosek o dofinansowanie projektu, dla którego zarejestrowano formularz wniosku i załączniki opatrzone zewnętrznym bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

Szczegóły dotyczące obsługi systemu można odnaleźć w Instrukcji użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czy aby złożyć wniosek do Programu Regionalnego w województwie małopolskim muszę posiadać podpis elektroniczny?

Tak, składanie wniosku o dofinansowanie, załączników, oświadczeń, a także wszelkiej korespondencji związanej z aplikowaniem o dofinansowanie odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), za pośrednictwem Systemu e-RPO,  którego administratorem jest IZ. Wszystkie dokumenty przesyłane w Systemie e-RPO obligatoryjnie muszą zostać opatrzone zewnętrznym bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Odpowiedzialność za prawidłowe podpisanie dokumentów leży po stronie Wnioskodawcy.

Zasady dotyczące użytkowania Systemu e-RPO określa Regulamin korzystania z Systemu e-RPO, będący każdorazowo załącznikiem do konkursu ogłaszanego w ramach Programu.

Szukam informacji o wydatkach w projekcie

Skąd mam wiedzieć, jakie wydatki mogę ponieść w czasie realizowania swojego projektu?

Wydatki ponoszone w ramach projektu dzielą się na kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszty kwalifikowane podlegają dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. W przypadku wydatków niekwalifikowanych ponoszone one są w całości przez beneficjenta projektu. Szczegółowy wykaz wydatków kwalifikowanych oraz wskazanie, które koszty są uznawane są niekwalifikowane można znaleźć w Podręczniku kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Należy również zwrócić uwagę, iż ponoszone wydatki muszą być zgodne z celem projektu i wnioskiem o dofinansowanie. Ocena, czy dany wydatek jest kwalifikowany dokonywana jest na każdym etapie życia projektu (aplikowanie, realizacja, kontrola końcowa oraz trwałość projektu).

Szukam informacji o kwalifikowalności wydatków

W 2014 roku zrealizowałem inwestycję. Czy mogę starać się o refundację wydatków, które poniosłem w związku z zakończonym projektem?

Inwestycja, która została już w pełni zrealizowana nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w  postaci refundacji poniesionych wydatków ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, gdyż nie mogą one finansować inwestycji już zakończonych. Mówi o tym art. 65. Rozporządzenia nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenie ogólne, wskazujące zasady wdrażania funduszy europejskich w latach 2014 – 2020):

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

Czy w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji której jeden z etapów został ukończony, ale inwestycja jako całość nie została zakończona, wydatki poniesione w ramach zakończonego etapu będą kwalifikowały się do dofinansowania w ramach RPO WM?
 1. W przypadku, gdy realizowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcie będzie składało się z kilku etapów realizowanych w ramach jednego projektu, a jeden z etapów, nie stanowiący samodzielnej części projektu, zostanie zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, to co do zasady, przedsięwzięcie takie w całości będzie mogło uzyskać dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Należy w tym przypadku mieć jednak na uwadze, że cały projekt nie może zostać fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed przedłożeniem IZ RPO WM wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostaną przez beneficjenta dokonane.
 2. W przypadku, gdy inwestycja realizowana jest etapami i jeden lub więcej etapów, stanowiący odrębną i samodzielną część projektu (możliwy do wyodrębnienia zakres rzeczowy i finansowy oraz odrębność funkcjonalna produktów), zgłoszony do objęcia wsparciem, zostanie ukończony, tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nastąpi odbiór robót budowlanych, dostaw lub  usług, to co do zasady, ta część inwestycji nie będzie mogła uzyskać dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.
 3. Fakt zakończenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jednego z etapów projektu (zgłoszonego do dofinansowania jako część szerszego przedsięwzięcia) nie dyskwalifikuje więc pozostałej części projektu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach RPO WM. Do dofinansowania będzie mógł zostać przedłożony projekt  w części obejmującej etapy inwestycji jeszcze nie zakończone w świetle art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, natomiast wydatki poniesione w związku z zakończonym etapem inwestycji będą stanowić część niekwalifikowaną projektu lub alternatywnie część inwestycji, która została zakończona przed złożeniem wniosku  o dofinansowanie będzie stanowiła odrębny projekt, komplementarny do projektu będącego przedmiotem dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020.
 4. W sytuacji, gdy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie dla wszystkich składających się na projekt etapów/elementów, nastąpi odbiór robót budowalnych, dostaw lub usług oraz zostaną osiągnięte wyznaczone cele oraz zamierzone rezultaty dla całego projektu, należy uznać, że ta sytuacja spełnia przesłanki wynikające  z art.65 ust.6 rozporządzenia ogólnego warunkujące uznanie projektu za zakończony.

Analiza wybranych typów projektów w kontekście ustalenia zasad postępowania w zakresie możliwości kwalifikowania etapów / elementów zakończonych

przykład 1 - przedsięwzięcie dotyczące informatyzacji / cyfryzacji zasobów`

Wnioskodawca zgłosił do dofinansowania projekt polegający na rozwoju systemu informatycznego / digitalizacji zasobów cyfrowych. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie:

 • system został już zbudowany i występuje gotowość do wymiany danych oraz udostępniania dla użytkowników, natomiast do wykonania pozostaje rozszerzenie systemu o nowe funkcjonalności i/lub rozbudowa o nowe komponenty zapewniające np. wyższy poziom dojrzałości świadczonych e-usług;
 • część zasobów przeznaczonych do udostępnienia w postaci cyfrowej (zakres możliwy do wyodrębnienia pod względem rzeczowym i finansowym) została już zdigitalizowana i jest gotowa do udostępnienia lub została już udostępniona użytkownikom końcowym.

przykład 2 - przedsięwzięcie obejmujące inwestycje w grupę obiektów np. projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej

Wnioskodawca zgłosił do dofinansowania projekt polegający na kompleksowej modernizacji energetycznej wielu obiektów. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w jednym lub kilku obiektach, stanowiących element projektu, wszystkie zaplanowane dla tego zakresu prace zostały zakończone, a prace wykonane w odniesieniu do tego obiektu można zaliczyć do realizacji celów i/lub wskaźników zakładanych w projekcie.  

przykład 3 - przedsięwzięcie dotyczące rozwoju sieci tras rowerowych

Wnioskodawca zgłosił do dofinansowania projekt polegający na budowie zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie miasta. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, jedna z tras stanowiąca element projektu, została wybudowana i oddana do użytku, stanowi przejezdny odcinek, z którego użytkownicy rowerów mogą w pełni korzystać.

Jeżeli w przedstawionych powyżej przypadkach, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, dokonano obioru prac, w tym prac budowlanych, poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru to należy założyć, że została spełniona przesłanka warunkująca zakończenie projektu – zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Z uwagi na fakt, że zarówno funkcjonujący system informatyczny, udostępnione zasoby cyfrowe, ale także budynek dla którego przeprowadzona została kompleksowa modernizacja energetyczna oraz wybudowana ścieżka – mogą stanowić i w sensie faktycznym stanowią odrębne i samodzielne zadania, spełniając swoje funkcje niezależnie od pozostałych etapów przewidzianych do realizacji w ramach projektu, wydatki poniesione na realizację tej części inwestycji, którą należałoby uznać za zakończoną, powinny stanowić wydatki niekwalifikowane w projekcie lub alternatywnie część inwestycji, która została zakończona przed złożeniem wniosku o dofinansowaniem będzie stanowiła odrębny projekt, komplementarny do projektu będącego przedmiotem dofinansowania w ramach RPO WM 2014 – 2020.

Jak stosować kwoty ryczałtowe i weryfikować wydatki rozliczane uproszczoną metodą?

Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Niemniej jednak, właściwa instytucja będąca stroną umowy zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej rozliczenie kosztów będących podstawą do rozliczenia stawek ryczałtowych. 

Weryfikacja wydatków zadeklarowanych według uproszczonych metod dokonywana jest w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki, przy czym:

 • w przypadku kwot ryczałtowych - weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie, a wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte; rozliczenie, co do zasady, jest uzależnione od zrealizowania danego działania, ale może być również dokonywane w etapach w zależności od specyfiki projektu, np. gdy w ramach projektu zakłada się realizację różnych etapów działania, które mogłyby być objęte kilkoma kwotami ryczałtowymi,
 • w przypadku stawek ryczałtowych - weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki ryczałtowej wynikającą z umowy o dofinansowanie oraz czy prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą wyliczenia stawek ryczałtowych.  

Weryfikacji podlega zgodność dostarczonych produktów lub zrealizowanych usług/działań z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku niezrealizowania założonych w umowie o dofinansowanie wskaźników produktu lub rezultatu, płatności powinny ulec odpowiedniemu obniżeniu, przy czym:

 • w przypadku kwot ryczałtowych - w przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie w systemie „spełnia - nie spełnia”),
 • w przypadku stawek ryczałtowych - rozliczenie następuje w oparciu o przedstawiane do rozliczenia wydatki będące podstawą wyliczenia stawek, zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu. Na wysokość wydatków rozliczanych stawką ryczałtową mają wpływ nie tylko koszty wykazane we wnioskach o płatność, lecz również wszelkiego rodzaju pomniejszenia, które są dokonywane w ramach projektu (np. w związku z szacunkowym budżetem lub korektami finansowymi). 

Właściwa instytucja będąca stroną umowy może weryfikować realizację działań i osiągnięcie wskaźników produktu lub rezultatu w ramach projektu podczas kontroli na miejscu lub wizyty monitoringowej.

Szukam informacji o kosztach pośrednich

Jakie koszty mogą stanowić koszty pośrednie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego?

Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.

Wydatki związane z kosztami pośrednimi mogą być kwalifikowalne w ramach projektu w wysokości 1,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że w wybranych działaniach/podziałaniach mogą zostać ustalone odrębne limity z przeznaczeniem na ponoszenie kosztów pośrednich w ramach projektu, do których stosowania beneficjent jest zobowiązany.

Do kosztów pośrednich zalicza się:

 1. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń,
 2. koszty personelu wsparcia(koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych i szkoleń osób zaangażowanych w obsługę techniczną projektu, w tym obsługę kadrową, finansowa, administracyjną, sekretariat, księgowość i inne działania niezwiązane z merytoryczną realizacją projektu),
 3. koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
 4. amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby personelu, o którym mowa w lit. a – b,
 5. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków,
 6. koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,
 7. wydatki poniesione na usługi zewnętrzne, związane z obsługą projektu, które nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności beneficjenta obejmujące:
 8. usługi prawne, z wyjątkiem wydatków związanych z przygotowaniem i obsługą spraw sądowych,
 9. finansowe,
 10. techniczne,
 11. wydatki poniesione na usługi w zakresie księgowości, o ile ich poniesienie jest wymagane przez IZ RPO WM
 12. działania informacyjno – promocyjne projektu,
 13. koszty usług powielania dokumentów,
 14. koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
 15. koszty ubezpieczeń majątkowych,
 16. koszty ochrony,
 17. koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń.
Jak rozliczane są koszty pośrednie w ramach RPO WM 2014-2020?

Podstawowym sposobem rozliczania kosztów pośrednich jest stawka ryczałtowa,
jednak w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest również rozliczanie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wyróżnia się 3 następujące sposoby rozliczania kosztów pośrednich:

 1. Koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem stawki ryczałtowej - w takiej sytuacji Beneficjent deklaruje koszty pośrednie w wysokości równej przyjętej stawce ryczałtowej określonej dla danego działania/poddziałania w katalogu wydatków specyficznych lub jeżeli „stawka specyficzna” nie została określona koszty pośrednie deklarowane są wysokości równej standardowej stawce ryczałtowej 1,5%/2,5% (projekty partnerskie) o której mowa w podrozdziale 7.3 pkt 1 Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM.  W ramach kosztów pośrednich beneficjent może zlecić na zewnątrz usługi mieszczące się w kategorii kosztów o  których mowa w rozdz. 7.3, pkt 4 ww. Podręcznika.
 2. Koszty pośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków:
  - w przypadku gdy beneficjent nie wnioskuje o koszty pośrednie rozliczane za pomocą stawki ryczałtowej a tylko zleca podmiotowi zewnętrznemu zarządzanie/ promocję projektu - tak rozliczone wydatki nie mogą przekroczyć maksymalnego limitu na koszty pośrednie przyjętego dla danego działania/ poddziałania. Beneficjent może przedstawić do rozliczenia jedną lub kilka faktur za usługi zlecone w ramach zarządzania, promocji projektu. Dla tak rozliczanych wydatków nie ma znaczenia wartość zleconej usługi, warunkiem jest, że wydatki te muszą się zmieścić w ustalonym na koszty pośrednie limicie,
  - w przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane z zastosowaniem trybu, o którym mowa w podrozdziale 6.6 ww. Podręcznika (zasada konkurencyjności, ustawa PZP), działania/zadania te rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków – oznacza to, że beneficjent realizuje wszystkie zadania merytoryczne/ bezpośrednie z zastosowaniem zasady konkurencyjności/ ustawy PZP łączenie z zarządzaniem projektu. Tak rozliczane koszty pośrednie również muszą się zmieścić w ustalonym na koszty pośrednie limicie.
 3. Beneficjent nie ma kosztów pośrednich w projekcie:
  Koszty pośrednie zostały uznane za niekwalifikowane zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (np. 3.4.4 Dotacje dla MŚP, 1.2.3 Bony na innowacje). W takim przypadku wydatki związane z obowiązkową promocją projektu o której mowa w pkt 2.2 Załącznika XII do rozp 1303 z 17 grudnia 2013 r. należy uznać za kwalifikowalne na podstawie podrozdziału 6.14 Kwalifikowalność działań informacyjno- promocyjnych Podręcznika.

  Ponadto należy podkreślić, iż jeśli beneficjent deklaruje ponoszenie w projekcie kosztów pośrednich – wydatki na promocję należy rozliczać  w ramach kosztów pośrednich.

Szukam informacji o ocenie oddziaływania na środowisko

Czy w przypadku, gdy planuje ze środków unijnych realizację projektu o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. polegającym wyłącznie na zakupie sprzętu) do wniosku muszę dołączyć tzw. Zaświadczenie Natura 2000?

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19.10.2015 r. w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną nie są wymagane dla projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym, dlatego w takim przypadku nie stanowią obligatoryjnych załączników do wniosku.

Przez projekt o charakterze nieinfrastrukturalnym należy rozumieć projekt zakupowy, szkoleniowy, edukacyjny, reklamowy, badawczy, który nie powoduje ingerencji w środowisko lub nie polega na przekształceniu terenu lub zmianie jego wykorzystania.

Szukam informacji o projektach realizowanych w partnerstwie

Jakie są zasady tworzenia partnerstwa oraz realizacji projektów partnerskich w ramach RPO WM?

Zgodnie z zapisami art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

Na podstawie powyższego zapisu można stwierdzić, że projekt partnerski powinna cechować:

 1. dobrowolność realizacji projektu w formie partnerskiej,
 2. wspólna realizacja projektu przez co najmniej dwa podmioty,
 3. wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych,
 4. jasna deklaracja współpracy określona w porozumieniu lub umowie o partnerstwie.

ad. 1
Realizacja projektu w formie partnerstwa jest jedynie jedną z form realizacji projektu. Oznacza to, że Wnioskodawca na etapie przygotowywania projektu powinien przenalizować na ile samodzielnie jest w stanie zrealizować dany projekt, a następnie zachować jego cele. Istotnym jest aby partner (lub partnerzy) wniósł do projektu wartość dodaną wpływająca np. na możliwość realizacji szerszego zakresu rzeczowego projektu, możliwość zachowania celów projektu, na poprawę efektywności i sprawności realizacji projektu etc. Istotnym jest, aby liczba partnerów została zdefiniowana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Należy mieć również na uwadze, że na etapie realizacji projektu, co do zasady, brak jest możliwości zmiany partnerów.

ad. 2
W celu realizacji projektu konieczna jest współpraca, co najmniej dwóch podmiotów, z których jeden musi zostać wskazano jako lider projektu. Przez wspólną realizację należy rozumieć nie tylko faktyczne wykonywanie zadań w projekcie i ponoszenie kosztów, ale również działania po realizacji projektu np. związane z zarządzaniem powstałą infrastrukturą w szczególności jej utrzymaniem. Warunki te nie muszą być spełnione łącznie.

Zakres wspólnej realizacji projektu powinien zostać jasno zdefiniowany i wskazywać za co odpowiadają poszczególni partnerzy. Informacje w tym zakresie muszą zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie, w szczególności w części A.8 oraz L i powinny wynikać z zawartej umowy o partnerstwie lub porozumieniu.

W przypadku projektów w których przyjęto założenie, że na etapie trwałości projektu za utrzymanie powstałej infrastruktury odpowiedzialny będzie operator wybrany w trybie konkurencyjnym, wówczas nie jest zasadne uwzględnianie operatora jako partnera w projekcie. Analogiczna sytuacja wystąpi w przypadku powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego powstałej infrastruktury własnej jednostce organizacyjnej w zarządzanie.

Dodatkowo w zakresie wyboru partnera należy mieć na uwadze zapisy art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. W myśl zapisów tegoż artykułu, w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje on przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:

a) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;

b) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;

c) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Istotnym ograniczeniem przy wyborze partnera są zapisy art. 33 ust 6 i 7 ustawy wdrożeniowej wskazujące, że porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz z podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania. Ograniczenie to wynika z faktu, że Lider i partnerzy powinni być podmiotami równorzędnymi, a w przypadku podmiotów powiązanych nie ma mowy ani o równorzędności podmiotów, ani o swobodzie podejmowania decyzji przez podmioty podlegle/kontrolowane przez innych partnerów. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w której podmiot (będący partnerem projektu)  kontrolujący inny podmiot (tj. innego partnera) ma w projekcie realizować zadania koordynacyjne i inne, których prawidłową realizację mógłby zapewnić w ramach kontroli nad tym podmiotem poza projektem.

W związku z powyższym za sprzeczne z ustawą wdrożeniową należy uznać zawiązywanie partnerstwa m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami z nimi powiązanymi (m.in. jednostki organizacyjne w tym instytucje kultury, spółki komunalne)  – niezależnie od ich formy prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami zawarte są w Instrukcjach wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

ad.3
W myśl założeń opisanych w pkt. 1 istotą partnerstwa jest wniesienie przez poszczególnych partnerów wartości dodanej do projektu. Ustawa przewiduje, że do projektu mogą zostać wniesione zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Najczęściej partnerstwo polega na wniesieniu wkładu własnego przez poszczególnych partnerów i wspólna realizacja Zadań/Działań w projekcie.  

Zgodnie z założeniami przyjętymi w ramach Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja w której projekt realizowany jest w porozumieniu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, w których porozumienie opiera się jedynie na wniesieniu wkładu finansowanego przez jedną z jednostek. Wówczas brak jest konieczności podpisywania umowy partnerskiej oraz wypełniania pkt. A.8 wniosku. 

W przypadku gdy realizacja projektu wymaga od Wnioskodawca pozyskania nieruchomości (nie dotyczy opcji zakupu lub pozyskania na podstawie decyzji ZRID etc.) od innego podmiotu dopuszcza się możliwość zarówno zawarcia umowy o partnerstwie, jak również pozyskania w inny sposób, w tym pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Istotnym jest, aby taka umowa dawała Wnioskodawcy możliwość realizacji projektu, jak również zachowanie rezultatów projektu co najmniej w okresie trwałości projektu.

Z kolei w sytuacji, w której prawidłowa realizacja projektu wymaga od Wnioskodawcy pozyskania nieruchomości (nie dotyczy opcji zakupu lub pozyskania na podstawie decyzji ZRID etc.) od innego podmiotu i podmiot ten będzie odpowiedzialny za utrzymanie rezultatów projektu w okresie trwałości, wówczas, co do zasady, jedyną formą współpracy może być partnerstwo w oparciu o umowę o partnerstwie lub porozumienie.

Ad. 4
Podmioty zaangażowane w realizację projektu, co do zasady musi wiązać porozumienie lub umowa o partnerstwie, określająca zasady partnerstwa. Porozumienie rozumiane jest jako forma współpracy pomiędzy podmiotami wykonującymi zadania przypisane dla szerokorozumianej administracji publicznej. Z kolei umowy o partnerstwie mogą być zawierane przez różnego rodzaju podmioty.

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy wdrożeniowej porozumienie oraz umowa o partnerstwie powinny określać w szczególności:

a) przedmiot porozumienia albo umowy;

b) prawa i obowiązki stron;

c) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;

d) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu;

e) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;

f) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

Porozumienie lub umowa o partnerstwie co do zasady powinny zostać dostarczone jako załącznik do wniosku o dofinansowanie. W szczególności dotyczy to sytuacji w których:

a) dostarczenie porozumienia lub umowy o partnerstwie jest wymagane zapisami kryteriów oceny projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WM z których treści wynika konieczność posiadania umowy partnerskiej już na etapie oceny projektu;

b) podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  dokonał wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych. 

W pozostałych przypadkach dopuszcza się możliwość dostarczenia porozumienia lub umowy o partnerstwie dopiero na moment podpisania umowy dofinansowania lub podjęcia uchwały o realizacji projektu. W takiej sytuacji Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć na moment oceny projektu:

a) list intencyjny partnera potwierdzającego wspólną realizację projektu wskazujący nazwę podmiotu, który planuje zaangażować się w realizację projektu, jego zadania oraz wkład jaki zamierza wnieść do realizacji projektu;

b) projekt umowy partnerskiej;

c) zatwierdzone sprawozdania finansowe partnera za ostatnie 3 lata;

d) oświadczenie o kwalifikowalności VAT partnera (jeżeli VAT jest kwalifikowany w projekcie).

Jednakże w przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowej realizacji projektu, zachowania płynności finansowej na etapie realizacji projektu oraz trwałości projektu Wnioskodawca może zostać poproszony na każdym etapie oceny o przedstawienie porozumienia lub umowy partnerskiej oraz wymaganych załączników.

Szukam informacji z zakresu ZIT i SPR

Co oznacza skrót ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. W przypadku Małopolski miasto Kraków i otaczające je gminy oraz władze województwa wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Samorządy chcące realizować projekty w trybie ZIT zawiązały –stowarzyszenie pn. Metropolia Krakowska i przygotowały wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W dokumencie znalazły się najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w najbliższych latach.

Ze względu na najwyższy w kraju wskaźnik urbanizacji województwa (ok. 78% obszarów miejskich), wsparcie w ramach ZIT w Małopolsce obejmie miasto Kraków oraz gminy: Michałowice, Zielonki, Wielka Wieś, Zabierzów, Liszki, Czernichów, Skawina, Mogilany, Świątniki Górne, Wieliczka, Biskupice, Niepołomice, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Kocmyrzów-Luborzyca.

Rolę instytucji pośredniczącej w ramach ZIT pełni Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Co oznacza skrót SPR?

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (SPR) to specjalny mechanizm oparty na ścieżce subregionalnej, który będzie stosowany w 15 poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zastosowanie tego modelu wdrażania funduszy unijnych ma na celu możliwie najefektywniejsze zintegrowanie rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego. Dokumenty strategiczne Województwa Małopolskiego, określają politykę wobec pięciu subregionów, na które składają się:

 • Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny -  gminy:  Krzeszowice, Skała, Słomniki, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Sułoszowa, Gdów, Kłaj, oraz powiaty: bocheński, miechowski, myślenicki, proszowicki, 
 • Subregion tarnowski - miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 • Subregion sądecki - miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 • Subregion podhalański - powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 • Małopolska Zachodnia - powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Odmienność procesu wyboru na ścieżce subregionalnej od „standardowej” procedury konkursowej polega przede wszystkim na tym, że konkurs poprzedzany jest etapem przedkonkursowym, w ramach którego zbierane i weryfikowane są karty projektu, ograniczany jest wyłącznie do obszaru subregionów, a kryteria wyboru projektów tworzone są w oparciu o konsultacje w ramach Forów Subregionalnych.

Schemat wyboru projektów w uproszczeniu dzieli się na następujące etapy:

 1. Ogłoszenie naboru kart projektów w danym poddziałaniu we wszystkich subregionach jednocześnie przez Zarząd Województwa Małopolskiego publikowane na stronie: www.rpo.malopolska.pl (Zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów). 
 2. Nabór kart, prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej,w regulaminowo wyznaczonym terminie - karty projektów składane są na adres e-mail: subregiony@umwm.pl. Planowane terminy naborów kart subregionalnych można odnaleźć w Ramowym Planie Realizacji Działań.
 3. Kwalifikacja formalna kart projektów, trwająca co do zasady 30 dni. 
 4. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów, które przeszły pozytywnie kwalifikację formalną,dokonywana przez Fora Subregionalne. Celem kwalifikacji merytorycznej jest uzgodnienie wykazów projektów subregionalnych dla poszczególnych subregionów, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na właściwym etapie konkursowym.
 5. Zatwierdzenie wykazu projektów subregionalnych w drodze uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego.

Opracowanie pełnej dokumentacji konkursowej, na podstawie której przeprowadzona zostanie właściwa procedura konkursowa (nabór wniosków o dofinansowanie, ocena formalna, ocena finansowa, ocena merytoryczna, podpisanie umów o dofinansowanie projektów). Wnioski we właściwej procedurze konkursowej mogą złożyć tylko Ci projektodawcy, których projekty zostały pozytywnie ocenione na etapie przedkonkursowym oraz znalazły się w wykazie projektów subregionalnych.

Projekty realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Czy w przypadku projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” ostateczne pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych należy dostarczyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i jednocześnie do 6 miesięcy od dnia wyboru projektu?

Nie ma takiej konieczności. Wskazany termin, każdorazowo określany jest w Regulaminie do danego naboru i obowiązuje w przypadku realizacji projektów w trybie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID/zgłoszenia robót budowlanych/innych decyzji umożliwiających realizację projektu/zadania, a nie realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Opisywana zasada obowiązuje zarówno w odniesieniu do trybu konkursowego, jak i pozakonkursowego w programie regionalnym.

Czy w przypadku projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” istnieje możliwość podpisania umowy o dofinansowanie bez przedstawienia dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko?

Nie ma takiej możliwości. Brakująca dokumentacja powinna zostać dostarczona przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i jednocześnie w terminie wskazanym w Regulaminie, co do zasady nie dłuższym 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały wyboru projektu do dofinansowania. Opisywana zasada obowiązuje zarówno w odniesieniu do trybu konkursowego, jak i pozakonkursowego w programie regionalnym.

Szukam informacji z zakresu kultury

Szukam dofinansowania na budowę, remont lub modernizację obiektu pełniącego funkcje kulturalne?
 1. W ramach jedenastej osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, możliwe będzie m.in. dofinansowanie: 
  - budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastruktury kultury; maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 000 000 PLN.
  Realizacja działań rewitalizacyjnych ma na celu odnowę zdegradowanych obszarów miast i wsi, o zdiagnozowanych problemach społecznych z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie im nowych funkcji lub przywrócenie funkcji, jakie pełnić powinny zgodnie ze swoją specyfiką oraz tworzenie korzystnych warunków do ich dalszego trwałego rozwoju. Wobec tego, że rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, wsparcie w ramach działania nie może być jedynym źródłem finansowania tego procesu.

  Warunkiem niezbędnym dla prowadzenia działań rewitalizacyjnych finansowanych ze środków RPO WM 2014- 2020 jest przygotowanie programu rewitalizacji (PR), który zostanie uzgodniony z Instytucją Zarządzającą RPO WM (w procedurze przedkonkursowej) a następnie umieszczony w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM.
  Należy mieć na uwadze, że realizowane będą projekty wskazane w programie rewitalizacji (PR).

 2. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 możliwe będzie wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury obejmujące:
  - budowę, modernizację lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
  - kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego.

  Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
  - realizowana jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
  - będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych, 
  - jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości, 
  - spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji, 
  - realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem,
  - jest składana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST, i została zaakceptowana przez tę jednostkę.
  Przewidywany termin uruchomienia naboru na operację w zakresie infrastruktury kultury został zaplanowany na rok 2017.

Szukam informacji z zakresu termomodernizacji

Wiele budynków publicznych wymaga odnowienia – czy przewidziane zostały dofinansowania na ten cel?

W ramach 11 osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej możliwe będzie m.in. dofinansowanie na: 

 • modernizacje, renowację budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną; 
 • przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym.

Należy mieć na uwadze, że realizowane będą projekty wskazane w programie rewitalizacji (PR).

Wsparcie w zakresie rewitalizacji jest aktualnie możliwe w ramach preferencyjnej pożyczki unijnej. Wnioski pożyczkowe można składać do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju z Suchej Beskidzkiej. Minimalna wartość pożyczki wynosi 300 000 zł, maksymalna nawet 15 000 000 zł. Środki trzeba spłacić do 20 lat. Zakres i zasady udzielania wsparcia w tym projekcie zostały przedstawione w webinarze nr 9.

Czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą liczyć na wsparcie prac termomodernizacyjnych swoich obiektów?

Wsparcie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych jest możliwe w ramach preferencyjnej pożyczki unijnej. Z pożyczki na efektywność energetyczną mogą skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) i podległe im podmioty, jeśli inwestycja dotyczy budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego. 

Wnioski pożyczkowe można składać do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Sfinansować można nie tylko działania termomodernizacyjne ale też koszty wymiany źródeł ciepła, czy zastosowania odnawialnych źródeł energii. Minimalna wartość pożyczki wynosi 100 000 zł, maksymalna nawet 3 200 000 zł. Środki trzeba spłacić do 20 lat. Zakres i zasady udzielania wsparcia w tym projekcie zostały przedstawione w webinarze nr 10. 

Szukam informacji o wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla uczelni wyższej

Czy uczelnia wyższa może starać się o dotacje z Funduszy Europejskich na remont swoich budynków dydaktycznych?

Realizacja projektu infrastrukturalnego, związanego z budową, rozbudową, modernizacją czy wyposażeniem obiektów uczelni w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 została mocno ograniczona.

W żadnym z programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 nie pojawiają się wprost projekty infrastrukturalne na uczelniach. Wśród priorytetów Unii Europejskiej wskazuje się w kontekście uczelni wyższych na wzmocnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej uczelni (wymiar badawczy), komercjalizację wyników badań (wymiar gospodarczy), termomodernizację obiektów (podnoszenie efektywności energetycznej) oraz na powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy (wymiar edukacyjny).

Uzasadnienie takiej sytuacji pojawiło się w Umowie Partnerstwa na lata 2014 – 2020. Uczelnie w programach na lata 2007 – 2013 otrzymały bardzo dużo środków na wydatki inwestycyjne, więc zakłada się, że w tym wymiarze zaspokojone zostało już zapotrzebowanie na dofinansowania. Stąd teraz priorytetem jest wykorzystywanie stworzonej wcześniej infrastruktury i rozwój uczelni w innych dziedzinach – badawczej, komercjalizacyjnej, dydaktycznej.

Szukam informacji o środkach dla rolników

Czy rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Rolnicy mogą starać się o środki na start działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym. Takie fundusze przewiduje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w części: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Środki są skierowane dla rolników, którzy przekazują swoje gospodarstwa innym rolnikom oraz osób, które:

 • są ubezpieczone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS) jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, 
 • posiadają gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 15 tys. euro, 
 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku otrzymały płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, 
 • posiada gospodarstwo położone w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Wnioskodawca jest także zobowiązany do przedstawienia biznesplanu. Preferencyjnie traktowane będą plany na działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym, które są innowacyjne, zakładają utworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz będą realizowane przez osoby  zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie i posiadające odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie.

Dofinansowanie w postaci premii (czyli zaliczki) może wynieść maksymalnie 100 000 zł.  Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga – w wysokości 20%. 

Bardziej szczegółowych informacji w temacie środków związanych z uruchamianiem działalności pozarolniczej warto szukać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w Punkcie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
Infolinia: 0-800 38-00-84, Fax: 22 318-53-30
Adres e-mail: info@arimr.gov.pl, www.arimr.gov.pl

Małopolski Oddział Regionalny ARiMR - OR06
PUNKT INFORMACYJNY 12 629 80 10
31-503 Kraków, ul. Lubicz 25

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Punkt informacyjny PROW
tel.: (22) 623-14-76, (22) 623-13-66, fax: (22) 623-20-51
Adres e-mail: Alina.Osinska@minrol.gov.pl; Katarzyna.Laskowska@minrol.gov.pl, www.minrol.gov.pl

Szukam informacji z zakresu rewitalizacji

Gdzie mogę znaleźć kompleksowe informacje w zakresie działań rewitalizacyjnych, w tym zasad obowiązujących przy tworzeniu programów rewitalizacji?

Kompleksowe informacje w zakresie realizacji działań rewitalizacyjnych, w tym procedowania przez jednostki samorządu terytorialnego Programów Rewitalizacji, można znaleźć na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl, w zakładce O programie. Po kliknięciu w ikonkę zatytułowaną Rewitalizacja, można uzyskać dostęp do wszystkich aktualnych informacji w zakresie realizacji działań rewitalizacyjnych, w tym:

 • ustaw i wytycznych,
 • prezentacje ze szkoleń informacyjno-edukacyjnych dla gmin,
 • najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi,
 • zasady prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.

Wsparcie w zakresie rewitalizacji jest aktualnie możliwe w ramach preferencyjnej pożyczki unijnej. Wnioski pożyczkowe można składać do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A lub Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju z Suchej Beskidzkiej. Minimalna wartość pożyczki wynosi 300 000 zł, maksymalna nawet 15 000 000 zł. Środki trzeba spłacić do 20 lat. Zakres i zasady udzielania wsparcia w tym projekcie zostały przedstawione w webinarze nr 9 

Szukam informacji o realizacji projektów

Czy realizowane projekty podlegają kontroli?

Tak, kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Kontrola może też nastąpić w trakcie okresu trwałości projektu.

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli mogą się różnic w ramach Programu dlatego powinieneś sprawdzić wymagania wybierając Priorytet, Działanie i Poddziałanie, w ramach którego realizujesz projekt, w zakładce Dowiedz się jak przebiega kontrola.

Co to jest trwałość projektu?

Okres trwałości projektu to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu. Ich osiągnięcie zadeklarowałeś we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli w ramach projektu budowałeś obiekty, kupowałeś środki trwałe lub zatrudniałeś pracowników obowiązuje Cię tzw. okres trwałości.

Okres trwałości dla projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi standardowo 5 lat. Odstępstwem od tej zasady objęte są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości to 3 lata. Okres trwałości liczony jest od daty ostatniej płatności, która zostanie Ci przekazana przez instytucję.

Za datę płatności końcowej uznaje się:

 • w przypadku, gdy środki przekazywane są w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową – datę przelewu na rachunek bankowy beneficjenta, 
 • w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

Naruszenie zasady trwałości może oznaczać konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości.

Naruszenie trwałości projektu następuje, gdy zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

 • zaprzestaniesz działalności produkcyjnej lub przeniesiesz ją poza obszar objęty Programem, co w przypadku Regionalnego Programu dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oznacza lokalizację poza obszarem województwa małopolskiego; 
 • nastąpi zmiana własności elementu infrastruktury (np. sprzedaż, darowizna), która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne / nieuzasadnione  korzyści (czyli głównie takie, które są nie do pogodzenia z celami pomocy oraz celami danego działania);
 • nastąpi istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

Naruszeniem zasady trwałości jest również (w przypadku inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych) przeniesienie w okresie 10 lat od daty płatności końcowej działalności produkcyjnej poza obszar UE. Zasada ta nie ma zastosowania w odniesieniu do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu.