Bony rekompensacyjne dla samozatrudnionych

Kategoria: dotacja
11.08.2020

Informacje o projekcie grantowym

Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” nr RPMP.03.04.06-12-0088/20-01 realizowanego w ramach 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu grantowego jest wsparcie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEiDG (samozatrudnionych) z Małopolski borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.

Istotą projektu grantowego jest udzielanie przez grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MŚP bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia wypłaty środków.

Grantodawca:

Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Termin naboru

Proces naboru wniosków składa się z dwóch odmiennych w czasie etapów – zatwierdzenia i złożenia wniosku. Udział w etapie złożenia wniosku będzie uwarunkowany uprzednim zatwierdzeniem wniosku w etapie pierwszym.

1.  I etap naboru – zatwierdzenie wniosku obejmuje okres od 17 sierpnia 2020 r. od godziny 12.00 do 28 sierpnia 2020 do godz. 12.00. W tym terminie zostanie umożliwiona praca nad wnioskami w systemie. Należy w tym czasie założyć konto w generatorze wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego, wypełnić  wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego zgodnie z instrukcjami znajdującymi się przy każdym z pól wniosku oraz zatwierdzić uzupełniony wniosek w wyniku czego nadana zostanie mu suma kontrolna. Zatwierdzenie wniosku powinno nastąpić przed końcem terminu określonego powyżej. Powyższe umożliwi przejście do etapu II naboru.

2.  II etap naboru – złożenie wniosku obejmuje okres od 31 sierpnia 2020 godz. 12.00 do 7 września 2020 do godz. 12.00 lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów , o czym grantodawca poinformuje poprzez komunikat wygenerowany przez aplikację. 

Etap ten zostanie dodatkowo podzielony na dwie części:

- w pierwszej części przyjmowane będą wnioski od godz. 12.00 do godz. 14.00 w dniu 31 sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania 70% alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów (jeżeli wartość złożonych wniosków wyczerpie 70 % alokacji, wówczas możliwość złożenia wniosku pojawi się dopiero po godz. 14.00 w dniu 31 sierpnia 2020 r.),

- druga część rozpocznie się od godz. 14.00 w dniu 31 sierpnia 2020 r. i będzie trwała  do godz. 12.00 w dniu 7 września 2020 lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.

W II etapie należy we wskazanym terminie złożyć uprzednio zatwierdzony (w I etapie naboru) wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego. Funkcjonalność umożliwiająca złożenie wniosku dostępna będzie na stronie internetowej generatora ( www.tarcza.malopolska.pl).

Nabór wniosków o udzielenie grantu realizowany jest w trybie naboru otwartego.

Decyzje w sprawie udzielenia grantów podejmowane są przez grantodawcę po zatwierdzeniu propozycji zmian RPO WM przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, umożliwiających realokację środków z przeznaczaniem na sfinansowanie bonów rekompensacyjnych oraz wydaniu decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej zatwierdzającej niektóre elementy RPO WM, wyrażającej zgodę na skierowanie środków na dofinansowanie bonów rekompensacyjnych co najmniej w kwocie alokacji przewidzianej na przedmiotowy nabór - w formie zarządzeń Dyrektora Małopolskiego Centrum
Przedsiębiorczości publikowanych na stronie grantodawcy www.mcp.malopolska.pl.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego przyjmowany jest wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej  www.tarcza.malopolska.pl. Wniosek złożony w innej formie np. wypełniony odręcznie lub w edytorze tekstu (np. MS WORD), wydrukowany lub zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/ DVD, dysk przenośny) nie będzie rozpatrywany.

Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego należy przygotować zgodnie z instrukcją umieszczoną przy każdym polu opisowym we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (.pdf, 195 KB) i złożyć za pomocą generatora wniosków.

Do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.

Na co i kto może składać wnioski? 

Kto może składać wnioski?

Grantobiorcą w ramach niniejszego projektu grantowego może być wyłącznie osoba fizyczna będąca MŚP, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą (tj. posiadająca wpis do CEIDG), niezatrudniająca pracowników w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), która jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki:

1) na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, tj. posiadała stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego , co znajduje potwierdzenie w dokumencie rejestrowym grantobiorcy (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.

2) w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą bez jej zawieszania lub zaprzestania.

3) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uregulowała te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznaniu bonu, przy czym:

(i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub

(ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

4) na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku nie zatrudniała ani nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej),

5) boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jej sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jej obroty w pełnym miesiącu kalendarzowym czerwcu lub lipcu 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów [1] w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 75,00% (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

6) w dniu udzielenia pomocy nie znajdowała się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm. [2])) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, albo w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm. [3])),  lub nie znajdowała się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazła się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu grantowego wspierane będą wnioski o przyznanie bonu rekompensacyjnego ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcia osób fizycznych będących MŚP, prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniających żadnego pracownika w oparciu o umowę o prace w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc udzielana jest w celu łagodzenia skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu przeznaczone mają być na pokrycie kosztów bieżącej działalności grantobiorcy.

Udzielony grant ma zostać przeznaczony na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności gospodarczej, w celu utrzymania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia wypłaty środków.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu udzielania grantów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania grantów (.pdf, 125 KB).

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie

Wnioski wybrane do dofinansowania w wyniku pozytywnej oceny uzyskają pomoc w formie bezzwrotnych dotacji bezpośrednich w ramach Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne RPO WM 2014-2020.

Kwota alokacji przeznaczona na sfinansowania wszystkich grantów w ramach projektu grantowego wynosi 33 291 000.00 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100)[1]. Dofinansowanie pochodzi ze środków EFRR.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny całkowity poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem.

Maksymalna dopuszczalna wartość dofinansowania

Wartość bonu wynosi 9 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin udzielania grantów

Aktualny Regulamin udzielania grantów obowiązujący od 25 września 2020 r. (.pdf, 352 KB)

Nieaktualny Regulamin udzielania grantów obowiązujący do 24 września 2020 r. (.pdf, 324 KB)

Nieaktualny Regulamin udzielania grantów obowiązujący do 27 sierpnia 2020 r. (.pdf, 303 KB)

     Załączniki do Regulaminu udzielania grantów:  

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego (.pdf, 125 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego (.pdf, 195 KB)

Załącznik nr 3 Wzór umowy o powierzenie grantu (.pdf, 247 KB)

    Załączniki do umowy o powierzenie grantu (.zip, 311 KB)

Załącznik nr 4 Metodologia wyliczenia stawki jednostkowej (.pdf, 164 KB)

Załącznik nr 5 Wzór protestu (.docx, 94 KB)

Dokumenty wraz z załącznikami mogą zostać udostępnione w sposób alternatywny, tj. zostaną odczytane. W tym celu prosimy o kontakt pod nr telefonów wskazane poniżej.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w §19 Regulaminu udzielania grantów.

Pytania i odpowiedzi

Pytań i odpowiedzi do Bonów dla samozatrudnionych

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą naboru wniosków.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie bonu rekompensacyjnego w projekcie grantowym udziela

1.    Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod nr telefonu:

  • 736 838 300;
  • 459 381 443;
  • 459 381 444;
  • 459 381 445;
  • 579 938 707.

Informację na temat Bonów Rekompensacyjnych można również uzyskać mailowo: info@mcp.malopolska.pl.

Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem generatora wniosków Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej helpdesk@tarcza.malopolska.pl.

2.   Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

3.    Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00,wt. – pt. 8:00 – 16:00:

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81 , (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

[1] Zgodnie z art. 29a. ust.1 "Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług" (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. 

[2] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 20.02.2019, str. 1. 

[3] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86 oraz Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1.