Grant 1: granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej

15.06.2022
​Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Informacja o wynikach

Aktualizacja List rankingowych

W związku ze zwiększeniem alokacji w ramach zadania grantowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1, na podstawie § 7 ust. 22 Regulaminu udzielania grantów, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 2162/22 (.pdf, 386 KB) z dnia 13.12.2022 r. zaktualizował listy rankingowe. Aktualizacja polegała na dopisaniu 9 wnioskodawców, którzy dotychczas byli na liście rezerwowej, do listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania wg. właściwej kolejności  (.pdf, 668 KB)

Umieszczenie Wnioskodawcy na liście Wniosków o przyznanie grantu zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania jest równoznaczne z przyznaniem prawa do Grantu.

***

Listy rankingowe

Na podstawie § 7 ust. 20 Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 1 uprzejmie informujemy Państwa iż, Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 27 października 2022 r. zatwierdził Uchwałą Nr 1870/22 (.pdf, 384 KB) listy rankingowe tj.: 

Umieszczenie Wnioskodawcy na liście Wniosków o przyznanie grantu zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania jest równoznaczne z przyznaniem prawa do Grantu.

***

Wyniki oceny formalnej i porównawczej

Na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 1 publikujemy wyniki oceny formalnej i porównawczej złożonych wniosków o przyznanie grantu.

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie wnioski spełniły kryteria oceny formalnej i porównawczej. 144 wnioski uzyskały rekomendacje do przyznania grantu, natomiast pozostałe 9 wniosków ze względu na niewystarczającą kwotę alokacji znalazły się na Liście rezerwowej. 

Jednocześnie przypominamy  o uprawnieniu wynikającym z § 7 ust. 9 Regulaminu tj. możliwości wniesienia protestu.

Wyniki oceny formalnej i porównawczej (.pdf, 756 KB)

I. Cel zadania grantowego

Celem Zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej, o których mowa w § 5 ust. 2 regulaminu, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

II. Formuła projektu

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą może być organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego, który złożył Wniosek o przyznanie grantu.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

Zgodnie z regulaminem udzielania grantów w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych- grant 1.

V. Finanse

 1. Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie Zadania grantowego w ramach Projektu grantowego dla Konkursu grantowego – Grant 1 wynosi 9 920 000,00 PLN (słownie: (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy 00/100). Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (UE) i Budżetu Państwa (BP). Istnieje możliwość zwiększenia alokacji na Konkurs grantowy – Grant 1 w przypadku dostępności dodatkowych środków.
 2. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie Zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych Wnioskiem o przyznanie grantu. Montaż finansowy Zadania grantowego to 85 %UE + 15 % BP.
 3. Kwota Grantu nie może przekroczyć iloczynu: 25 000,00 PLN x liczba szkół, które Wnioskodawca wskaże we Wniosku o przyznanie grantu w kategorii pn. Planowane wskaźniki, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota Grantu nie będzie wyższa niż:
  a) 500 000,00 PLN - dla Wnioskodawcy Gminy Miejskiej Kraków,
  b) 150 000,00 PLN - dla Wnioskodawcy Gminy Miasta Nowy Sącz,
  c) 150 000,00 PLN - dla Wnioskodawcy Gminy Miasta Tarnów,
  d) 75 000,00 PLN – dla każdego z pozostałych Wnioskodawców będących organami prowadzącymi szkoły.  

VI. Harmonogram naboru

Nabór Wniosków o przyznanie grantów będzie prowadzony od 15 czerwca  2022 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru) do dnia 6 lipca 2022 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).  

VII. Sposób aplikowania

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest do złożenia Wniosku o przyznanie grantu w formie elektronicznej na adres mailowy:  Tarczaedukacyjna@umwm.malopolska.pl, w terminie określonym w pkt. VI .

VIII. Informacja o projekcie

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:  Tarczaedukacyjna@umwm.malopolska.pl  lub dzwoniąc pod nr tel.: (+48 12) 6160715, 6160716, 6160709. 

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem Udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant  1.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej:  http://www.malopolska.pl/mta-pakiet-edukacyjny-2, https://www.fundusze.malopolska.pl, https://www.rpo.malopolska.pl, https://bip.malopolska.pl/umwm.

Departament Edukacji UMWM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 1 (.docx, 934 KB) 
 2. Wniosek o przyznanie grantu (.xlsm, 73 KB)
 3. Wzór umowy powierzenia grantu (.docx, 837 KB)
 4. Wzór protestu (.docx, 90 KB)
 5. Wzór wniosku rozliczającego grant (.xlsm, 66 KB)
 6. Załącznik nr 3 do umowy -  Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 85 KB)
 7. Załącznik do wniosku rozliczającego grant - Informacja o obowiązkach dotyczących płatności w związku z tzw. białą listą podatników VAT oraz mechanizmem podzielonej płatności (.docx, 72 KB)
 8. Dochód na 1 mieszkańca – tabela (.xlsx, 21 KB)